8.Sınıf Fen Bilimleri Kazanımları - fenbilim.net

En Son

Sadece Fen Bilimleri

Menu

2014/07/07

8.Sınıf Fen Bilimleri Kazanımları

8.Sınıf Fen Bilimleri Kazanımları

2016-2017 Eğitim Öğretim Döneminden itibaren uygulanacak olan Fen Bilimleri dersi kazanımları verilmiştir.8.SINIF FEN VE TEKNOLOJİ ÜNİTELERİ 

ÜNİTE 1 : İnsanda Üreme, Büyüme ve Gelişme
ÜNİTE 2 : Basit Makineler
ÜNİTE 3 : Maddenin Yapısı ve Özellikleri
ÜNİTE 4 : Işık ve Ses
ÜNİTE 5 : Canlılar ve Enerji İlişkileri
ÜNİTE 6 : Maddenin Hâlleri ve Isı
ÜNİTE 7 : Yaşamımızdaki Elektrik
ÜNİTE 8 : Deprem ve Hava Olayları


8.Sınıf Fen Bilimleri Öğretim (Müfredat) Programı 

8.1. İnsanda Üreme, Büyüme ve Gelişme / Canlılar ve Hayat


Bu ünitede öğrencilerin; DNA ve genetik kod ile ilişkili kavramları açıklamaları ve aralarındaki
ilişkileri keşfetmeleri, mitoz ve mayoz bölünme aşamalarını tanımlayabilmeleri, insanın üreme, büyüme
ve gelişme süreçlerini açıklayabilmeleri ve ergen sağlığı için alınabilecek tedbirleri tartışmalarına
ilişkin bilgi ve beceriler kazanmaları amaçlanmaktadır.

8.1.1. DNA ve Genetik Kod
Önerilen Süre: 5 ders saati

Konu/Kavramlar: DNA’nın yapısı, DNA’nın kendini eşlemesi, nükleotid, gen, kromozom
8.1.1.1. Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklar ve bu kavramlar arasında
ilişki kurar.
Bazların isimleri verilirken pürin ve pürümidin ayrımına girilmez.
8.1.1.2. DNA’nın yapısını model üzerinde gösterir ve DNA’nın kendini nasıl eşlediğini ifade
eder.

8.1.2. Mitoz
Önerilen Süre: 6 ders saati

Konu/Kavramlar: Hücre bölünmesi, mitozun evreleri, mitozda kromozomların önemi,
mitozun canlılar için önemi
8.1.2.1. Mitozun ne olduğunu kavrar ve canlılar için önemini açıklar.
8.1.2.2. Hücrenin, mitoz sırasında birbirini takip eden farklı evrelerden geçtiğini kavrar.
Mitoz evrelerinin sadece adları verilir.

8.1.3. Mayoz
Önerilen Süre: 6 ders saati

Konu/Kavramlar: Üreme hücrelerinin mayozla oluşumu, mayozun canlılar için önemi,
mayozu mitozdan ayıran özellikler
8.1.3.1. Mayozun ne olduğunu kavrar ve canlılar için önemini araştırır.
Mayoz evrelerinin adları verilmez.
8.1.3.2. Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir.
8.1.3.3. Mayoz ve mitoz arasındaki farkları kavrar.
Mayoz ve mitoz arasındaki farklılıklar verilirken, bölünme evrelerindeki farklılıklara
değinilmez.

8.1.4. İnsanda Üreme, Büyüme ve Gelişme
Önerilen Süre: 4 ders saati

Konu/Kavramlar: İnsanda üreme, insanda üremeyi sağlayan yapı ve organlar, sperm/
yumurta/ zigot/embriyo ve bebek arasındaki ilişki
8.1.4.1. İnsanda üremeyi sağlayan yapı ve organları şema üzerinde göstererek açıklar.
Üreme organ ve hücrelerinin yapıları verilmez.
8.1.4.2. Üreme organlarının neslin devamı için üreme hücrelerini oluşturduğunu ifade eder.
8.1.4.3. Sperm, yumurta, zigot, embriyo ve bebek arasındaki ilişkiyi yorumlar.
Embriyonun gelişim evrelerine girilmez.
8.1.4.4. Embriyonun sağlıklı gelişebilmesi için alınması gereken tedbirleri, araştırma verilerine
dayalı olarak tartışır.

8.1.5. Ergenlik ve Sağlık
Önerilen Süre: 3 ders saati

Konu/Kavramlar: Çocukluktan ergenliğe geçiş, ergenlik sağlığı
8.1.5.1. Çocukluktan ergenliğe geçişte oluşan bedensel ve ruhsal değişimleri tartışır.
8.1.5.2. Ergenlik döneminin sağlıklı bir şekilde geçirilebilmesi için nelerin yapılabileceğini,
araştırma verilerine dayalı olarak tartışır.


8.2. Basit Makineler / Fiziksel Olaylar


Bu ünitede öğrencilerin günlük yaşamda sıkça karşılaştıkları basit makine çeşitleri hakkında
bilgi ve beceriler kazanmaları amaçlanmaktadır.

8.2.1. Basit Makineler
Önerilen Süre: 16 ders saati

Konu/Kavramlar: Sabit makara, hareketli makara, palanga, kaldıraç, eğik düzlem, çıkrık, basit
makinelerin kullanım alanları
8.2.1.1. Basit makinelere örnekler verir ve sağladığı avantajları örneklerle açıklar.
a. Basit makinelerden, sabit makara, hareketli makara, palanga, kaldıraç, eğik düzlem
ve çıkrık üzerinde durulur.
b. Dişli çarklar, vida ve kasnakların da birer basit makine olduğu belirtilir.
c. Basit makinelerde işten kazanç olmadığı vurgulanır.
8.2.1.2. Basit makinelerin günlük yaşamdaki kullanım alanlarına örnekler verir.
8.2.1.3. Basit makinelerden yararlanarak günlük yaşamda iş kolaylığı sağlayacak bir düzenek
tasarlar ve yapar.


8.3. Maddenin Yapısı ve Özellikleri / Madde ve Değişim


Bu ünitede öğrencilerin; elementleri metal, ametal ve soygaz olarak sınıflandırarak yerlerini
periyodik sistemde göstermesi, kimyasal bağlar ile kimyasal tepkime arasında ilişki kurması, asitbaz
kavramları, asit-baz tepkimeleri, yanma tepkimeleri ve asit yağmurlarına ilişkin bilgi ve beceriler
kazanmaları amaçlanmaktadır.

8.3.1. Periyodik Sistem
Önerilen Süre: 4 ders saati
Konu/Kavramlar: Grup, periyot, elektron dağılımı
8.3.1.1. Geçmişten günümüze periyodik sistemin oluşturulma sürecini araştırır ve sunar.
8.3.1.2. Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar.
8.3.1.3. Periyodik sistemdeki ilk 18 elementin “elektron-katman ilişkisi” temelinde elektron
dağılımını yapar ve periyodik cetveldeki yerini bulur.

8.3.2. Elementlerin Sınıflandırılması
Önerilen Süre: 2 ders saati
Konu/Kavramlar: Metal, ametal, soygaz
8.3.2.1. Elementleri metal, ametal ve soygaz olarak sınıflandırarak özelliklerini karşılaştırır.

8.3.3. Kimyasal Bağ
Önerilen Süre: 4 ders saati
Konu/Kavramlar: İyonik bağ, kovalent bağ
8.3.3.1. Kimyasal bağ kavramını açıklayarak bağları iyonik ve kovalent karakterlerine göre
sınıflandırır.

8.3.4. Asitler ve Bazlar
Önerilen Süre: 6 ders saati
Konu/Kavramlar: Asit, baz, pH, asit yağmurları
8.3.4.1. Asit ve bazların genel özelliklerini kavrayarak günlük yaşamdan örnekler verir.
8.3.4.2. Maddelerin pH değerlerini kullanarak asitlik ve bazlık durumları hakkında çıkarımlarda
bulunur.
8.3.4.3. Asit ve bazların çeşitli maddeler üzerindeki etkilerini gözlemler.
8.3.4.4. Asit ve bazların temizlik malzemesi olarak kullanılması esnasında oluşabilecek
tehlikelerle ilgili gerekli tedbirleri alır.
8.3.4.5. Asit yağmurlarının oluşum sebeplerini ve sonuçlarını araştırarak sorunun çözümü
için öneriler üretir ve sunar.

8.3.5. Kimyasal Tepkimeler
Önerilen Süre: 4 ders saati
Konu/Kavramlar: Yanma tepkimeleri, asit-baz tepkimeleri, kütlenin korunumu
8.3.5.1. Kimyasal tepkimeleri, bağ oluşumu ve bağ kırılımı temelinde açıklar.
8.3.5.2. Kimyasal tepkime türlerini kavrar.
a. Kimyasal tepkime türlerinden sadece yanma ve asit-baz tepkimelerine değinilir.
b. Kimyasal tepkimelerin denkleştirilmesine girilmez.
8.3.5.3. Kimyasal tepkimelerde kütlenin korunduğu sonucunu çıkarır.

8.3.6. Türkiye’de Kimya Endüstrisi
Önerilen Süre: 4 ders saati
Konu/Kavramlar: İthal edilen kimyasal ürünler, ihraç edilen kimyasal ürünler, kimya temelli
meslekler

8.3.6.1. Ağırlıklı olarak ithal ve ihraç edilen kimyasal ürünleri karşılaştırarak Türkiye kimya
endüstrisinin işleyişini kavrar.
8.3.6.2. Geçmişten günümüze Türkiye’deki kimya endüstrisinin gelişimini sorgular.
8.3.6.3. Kimya endüstrisinde meslek dallarını araştırır ve gelecekteki yeni meslek alanlarının
neler olabileceği hakkında tahminlerde bulunur.


8.4. Işık ve Ses/ Fiziksel Olaylar


Bu ünitede öğrencilerin; ışıkta kırılma olayını kavramaları, ışığın merceklerde kırılmaya uğradığı,
mercek çeşitleri, merceklerin kullanım alanları; sesle ilgili olarak da sesin bir sürate sahip olduğu
ve bu süratin ortama göre değişiklik gösterebileceği, sesin, sahip olduğu sürati nedeniyle bir enerji
türü olarak tanımlanabileceği hakkında bilgi ve beceriler kazanmaları hedeflenmektedir.

8.4.1. Işığın Kırılması ve Mercekler
Önerilen Süre: 8 ders saati
Konu/Kavramlar: Işığın kırılması, mercekler (ince kenarlı mercekler, kalın kenarlı mercekler),
odak noktası

8.4.1.1. Ortam değiştiren ışığın izlediği yolu gözlemleyerek kırılma olayının sebebini ortam
değişikliği ile ilişkilendirir.
8.4.1.2. Işığın kırılmasını, ince ve kalın kenarlı mercekler kullanarak deneyle gözlemler.
8.4.1.3. İnce ve kalın kenarlı merceklerin odak noktalarını tespit ederek ormanlık alanlara
bırakılan cam atıklarının yangın riski oluşturabileceğini fark eder.
Kalın kenarlı merceklerin odak noktaları çizimle gösterilir.
8.4.1.4. Merceklerin günlük yaşam ve teknolojideki kullanım alanlarına örnekler verir.

8.4.2. Sesin Sürati
Önerilen Süre: 6 ders saati
Konu/Kavramlar: Sesin sürati, ses enerjisi
8.4.2.1. Sesin farklı ortamlardaki süratini karşılaştırır.
a. Sesin boşlukta neden yayılmadığı belirtilir.
b. Işık ve sesin havadaki sürati; şimşek ve yıldırım olayları ve sonradan duyulan gök
gürültüsü örneği üzerinden karşılaştırılır.
8.4.2.2. Sesin bir enerji türü olduğunu ve ses enerjisinin başka bir enerjiye dönüşebileceğini
kavrar.


8.5. Canlılar ve Enerji İlişkileri / Canlılar ve Hayat


Bu ünitede öğrencilerin; besin zinciri ve bu zinciri oluşturan elemanları açıklayabilmeleri ve elemanlar
arasındaki ilişkiyi keşfetmeleri, ekolojik yaşam içerisindeki madde döngülerini fark etmeleri,
sürdürülebilir kalkınma ve yaşam bilinci geliştirmeleri ve bu bağlamda kaynakları tasarruflu kullanmak
için önlemler almaları, biyo-teknoloji uygulamalarının farkında olmaları ve olumlu/olumsuz
etkilerini tartışmalarına ilişkin bilgi ve beceriler kazanmaları amaçlanmaktadır.

8.5.1. Besin Zinciri ve Enerji Akışı
Önerilen Süre: 4 ders saati
Konu/Kavramlar: Besin zinciri, üretici-tüketici-ayrıştırıcı, fotosentez ve önemi, fotosentez
denklemi, solunum
8.5.1.1. Besin zincirindeki üretici-tüketici-ayrıştırıcı ilişkisini kavrar ve örnekler verir.
8.5.1.2. Bitkilerde besin üretiminde fotosentezin önemini kavrar ve fotosentezin nasıl gerçekleştiğini
açıklar.
Fotosentezin yapay ışıkta da meydana geldiği vurgulanır.
8.5.1.3. Canlılarda solunumun önemini kavrar ve solunumun nasıl gerçekleştiğini açıklar.
a. Fotosentez ve solunumun kimyasal denklemine girilmez.
b. Bitkilerin gece ve gündüz solunum yaptığına değinilir.
c. Oksijenli ve oksijensiz solunum, evrelerine girilmeden verilir fakat açığa çıkan
enerji miktarları sayısal olarak belirtilmez.

8.5.2. Madde Döngüleri
Önerilen Süre: 4 ders saati
Konu/Kavramlar: Su döngüsü, oksijen döngüsü, azot döngüsü, karbon döngüsü
8.5.2.1. Madde döngülerini şema üzerinde göstererek açıklar.
8.5.2.2. Madde döngülerinin yaşam açısından önemini sorgular.
8.5.2.3. Ozon tabakasının seyrelme nedenlerini ve canlılar üzerindeki olası etkilerini araştırarak
sorunun çözümü için öneriler üretir ve sunar.

8.5.3. Sürdürülebilir Kalkınma
Önerilen Süre: 4 ders saati
Konu/Kavramlar: Sürdürülebilir yaşam, kaynakların tasarruflu kullanımı, geri dönüşüm
8.5.3.1. Kaynakların tasarruflu kullanımına yönelik proje tasarlar.
8.5.3.2. Katı atıkları geri dönüşüm için ayrıştırmanın önemini ve ülke ekonomisine katkısını,
araştırma verilerini kullanarak tartışır ve bu konuda çözüm önerileri sunar.

8.5.4. Biyo-teknoloji
Önerilen Süre: 4 ders saati
Konu/Kavramlar: Biyo-teknolojik çalışmalar, biyo-teknoloji uygulamalarının çevreye etkisi
8.5.4.1. Günümüzdeki biyo-teknoloji uygulamalarının olumlu ve olumsuz etkilerini, araştırma
verilerini kullanarak tartışır.
8.5.4.2. Biyo-teknoloji uygulamalarının geçmişten günümüze gelişimini araştırır ve rapor
eder.
8.5.4.3. Biyo-teknolojik çalışmalar ile ilgili meslek gruplarını araştırır ve bu meslek gruplarının
görev alanlarını açıklar.


8.6. Maddenin Hâlleri ve Isı / Madde ve Değişim


Bu ünitede öğrencilerin; ısı ile kütle, sıcaklık ve özısı arasındaki ilişkiyi kurması, alınan-verilen
ısıya bağlı olarak maddelerin hâl değiştirdiğini keşfederek maddelerin hâl değişim ısılarını hesaplamaları
ve hâl değişim grafiğini çizerek yorumlamaları amaçlanmaktadır.

8.6.1. Özısı
Önerilen Süre: 4 ders saati
Konu/Kavramlar: Özısı
8.6.1.1. Özısıyı tanımlar ve yaptığı deneylerle farklı maddelerin özısılarının farklı olabileceği
çıkarımında bulunur.
Özısının maddeler için ayırt edici özellik olduğu vurgulanır.

8.6.2. Isı Alış-verişi ve Sıcaklık Değişimi
Önerilen Süre: 6 ders saati
Konu/Kavramlar: Isı-kütle ilişkisi, sıcaklık-kütle ilişkisi, ısı-özısı ilişkisi
8.6.2.1. Isı ile özısı, kütle ve sıcaklık arasındaki ilişkiyi kavrar.
8.6.2.2. Isı alışverişi ile ilgili problemler çözer.

8.6.3. Maddenin Hâlleri ve Isı Alış-verişi
Önerilen Süre: 6 ders saati
Konu/Kavramlar: Erime/donma ısısı, buharlaşma/yoğunlaşma ısısı, ısınma-soğuma eğrileri
8.6.3.1. Hâl değişimi esnasında ısı alışverişi olduğu sonucuna varır.
Saf maddelerin hâl değişimi sırasında sıcaklığının sabit kaldığına değinilir.
8.6.3.2. Maddelerin hâl değişim ısılarını hesaplayarak sonucu yorumlar.
8.6.3.3. Maddelerin hâl değişim grafiğini çizer ve yorumlar.
8.6.3.4. Günlük yaşamda meydana gelen hâl değişimleri ile ısı alışverişini ilişkilendirir.


8.7. Yaşamımızdaki Elektrik / Fiziksel Olaylar


Bu ünitede öğrencilerin; elektrik yüklerini tanımaları, elektrik yükleri arasında itme ve çekme
kuvvetleri olduğunun farkına varmaları; cisimlerin, sahip oldukları elektrik yükü bakımından üç farklı
durumda olabileceklerini ve “topraklama” olayını kavramaları; elektroskopun, cisimlerin sahip olduğu
elektrik yüklerinin tespitinde kolaylık sağladığını deneyerek gözlemlemeleri hedeflenmektedir.

8.7.1. Elektrik Yükleri ve Elektriklenme
Önerilen Süre: 6 ders saati
Konu/Kavramlar: Elektrik yükleri, elektrik yükleri arasındaki itme ve çekme kuvvetleri,
elektriklenme çeşitleri
8.7.1.1. Elektriklenmeyi, teknolojideki ve bazı doğa olaylarındaki uygulamalarını gözlemleyerek
örneklendirir ve açıklar.
8.7.1.2. Elektrik yüklerini sınıflandırarak aynı ve farklı cins elektrik yüklerinin birbirlerine
etkisini deneyerek keşfeder.
8.7.1.3. Elektriklenme çeşitleriyle ilgili deneyler yapar ve sonuçlarını gözlemler.

8.7.2. Elektrik Yüklü Cisimler
Önerilen Süre: 10 ders saati
Konu/Kavramlar: Pozitif yüklü cisim, negatif yüklü cisim, nötr cisim, elektroskop, topraklama
8.7.2.1. Cisimleri, sahip oldukları elektrik yükleri bakımından sınıflandırır.
Özellikle nötr cismin, yüksüz cisim anlamına gelmediği; nötr cisimlerde pozitif ve
negatif yük miktarlarının eşit olduğu vurgusu yapılır.
8.7.2.2. Elektroskopun kullanım amacını bilir ve çalışma prensibini gösterir.
8.7.2.3. Topraklama olayının ne olduğunu keşfeder ve günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarını
dikkate alarak can ve mal güvenliği açısından önemini tartışır.


8.8. Deprem ve Hava Olayları / Dünya ve Evren


Bu ünitede öğrencilerin; depremle ilgili temel kavramları bilmeleri, ülkemizdeki fay hatları
hakkında bilgi sahibi olmaları, deprem tehlikesine karşı alınabilecek önlemler ve deprem anında
yapılması gerekenler hakkında bir farkındalık oluşturulması amaçlanmaktadır. Ayrıca öğrencilerin,
atmosferde gerçekleşen hava olaylarının sebepleri, çeşitleri, hava tahminlerinin nasıl yapıldığı, iklim
ve küresel iklim değişiklikleri hakkında bilgi ve beceriler kazanmaları hedeflenmektedir. Bununla
birlikte deprem bilimi, meteoroloji ve iklim bilimi ile ilgili olarak öğrencilere kariyer bilinci kazandırılması
amaçlanmaktadır.

8.8.1. Depremle İlgili Temel Kavramlar
Önerilen Süre: 6 ders saati

Konu/Kavramlar: Deprem bilimi (sismoloji), deprem bilimci (sismolog), artçı deprem, öncü
deprem, şiddet, büyüklük, fay hattı, fay kırılması, deprem bölgesi
8.8.1.1. Depremle ilgili temel kavramları bilir.
Deprem bilimi, deprem bilimci, artçı deprem, öncü deprem, şiddet, büyüklük, fay
hattı, fay kırılması ve deprem bölgesi kavramları üzerinde durulur.
8.8.1.2. Deprem biliminin bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara deprem
bilimci adı verildiğini bilir.
8.8.1.3. Türkiye’nin deprem bölgeleriyle fay hatları arasında ilişki kurar.
8.8.1.4. Depremlerin sebepleri ve yol açacağı olumsuz sonuçları tartışır.
Depremlere fayların yanında volkanik faaliyetlerin ve arazi çöküntülerinin de neden
olduğu üzerinde durulur.
8.8.1.5. Deprem tehlikesine karşı alınabilecek önlemleri ve deprem anında yapılması gerekenleri
tartışır.

8.8.2. Hava Olayları
Önerilen Süre: 4 ders saati
Konu/Kavramlar: Rüzgâr, yağmur, kar, dolu, sis, hava tahmini, meteoroloji, meteorolog
8.8.2.1. Havanın temel bileşenlerini bilir.
Havanın; azot, oksijen, karbondioksit ve su buharından oluşan bir karışım olduğu
vurgulanır.
8.8.2.2. Hava olaylarını gözlemleyerek kaydeder ve hava olaylarının değişken olduğu sonucuna
varır.
8.8.2.3. Hava olaylarının sebeplerini günlük sıcaklık farklılıkları ve oluşan alçak ve yüksek
basınç alanlarıyla açıklar.
Hava olayları; rüzgâr, yağmur, kar, dolu, sis ve kırağı ile sınırlandırılır.
8.8.2.4. Hava olaylarının, yeryüzü şekillerinin oluşumu ve değişimindeki etkisine ilişkin
örnekler verir.
8.8.2.5. Hava tahminlerinin günlük yaşantımızdaki yeri ve önemini tartışır.
8.8.2.6. Meteorolojinin bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara meteorolog
adı verildiğini bilir.

8.8.3. Mevsimlerin Oluşumu
Önerilen Süre: 4 ders saati
Konu/Kavramlar: Dünya’nın dönme ekseni, mevsimlerin oluşumu
8.8.3.1. Mevsimlerin oluşum sebebini, Dünya’nın dönme ekseninin eğikliği ve Güneş etrafındaki
dolanmasıyla ilişkilendirir.
8.8.3.2. Dünya’nın dönme ekseninin eğikliğini dikkate alarak Güneş etrafındaki dolanma
hareketine ait bir model oluşturur ve sunar.

8.8.4. İklim
Önerilen Süre: 4 ders saati
Konu/Kavramlar: İklim, iklim bilim- iklim bilimci, küresel iklim değişiklikleri
8.8.4.1. İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar.
8.8.4.2. İklim bilimin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara
iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini bilir.
8.8.4.3. Küresel iklim değişikliklerinin nedenlerini ve olası sonuçlarını araştırır ve sunar.

4 yorum:

 1. cok fazla kazanim var

  YanıtlaSil
 2. Kazanımların tamamı bu kadar eski müfredatla karıştırmayınız.

  YanıtlaSil
 3. sevoli sevo26.04.2017 19:10

  sağolun

  YanıtlaSil
 4. Cok fazla yaa insşallah ful cekerim

  YanıtlaSil