7.Sınıf Mayoz Bölünme Test - fenbilim.net

En Son

Sadece Fen Bilimleri

2023/02/02

7.Sınıf Mayoz Bölünme Test

<== 7.Sınıf Testlerine Geri Git

7.Sınıf Mayoz Bölünme Test

7.Sınıf Fen Bilimleri Dersi "Mayoz" Konusu Test soruları ve cevaplarıdır.
Soru sayısı: 30

Soru 1: Aşağıdaki hücrelerden hangisi mayoz bölünme ile oluşur?

A) Deri hücresi
B) Kas hücresi
C) Epitel hücre
D) Yumurta hücresi


Soru 2: Aşağıdaki hücrelerden hangisi mayoz bölünme geçirebilir?

A) Yumurta hücresi
B) Sperm ana hücresi
C) Yaprak hücresi
D) Polen hücresi


Soru 3: Aşağıdakilerden hangisi mayoz bölünme sonucu oluşur?

A) Zigot
B) Emriyo
C) Sperm
D) Sperm ana hücresi


Soru 4: 2n = 500 kromozomlu bir hücrenin mayoz bölünme sonucu aşağıdakilerden hangisi meydana gelir?

A) n = 250 kromozomlu 4 hücre
B) 2n = 500 kromozomlu 4 hücre
C) n = 500 kromozomlu 4 hücre
D) n = 250 kromozomlu 2 hücre


Soru 5: Mayoz bölünme ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Mayoz bölünme sonucu üreme hücreleri oluşur.
B) Mayoz bölünme tek hücreli canlılarda üremeyi sağlar
C) Mayoz bölünme canlının belirli yaşam dönemlerinde görülür.
D) Mayoz bölünme eşeyli üremenin temelini oluşturur.


Soru 6: Aynı canlıya ait verilen hücrelerden hangisinin kromozom sayısı diğerlerinden daha azdır?

A) Karaciğer hücresi
B) Deri hücresi
C) Sinir hücresi
D) Yumurta hücresi


Soru 7: Aşağıda verilen olaylardan hangisi mitoz ve mayoz hücre bölünmesinde ortaktır?

A) Oluşan hücrelerin kromozom sayısı
B) Oluşan hücre sayısı
C) DNA'nın kendini eşlemesi
D) Parça değişiminin görülmesi


Soru 8: Bitkilerde mayoz bölünme aşağıdaki organların hangisinde gerçekleşir?

A) Yaprak
B) Çiçek
C) Kök
D) Gövde


Soru 9: Mayoz bölünmenin amacı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kromozom sayısının nesiller boyu sabit kalmasını sağlamak.
B) Birbirinin aynı özellikte yeni hücrelerin oluşmasını sağlamak.
C) Kromozom sayısının 2 katına çıkmasını sağlamak
D) Kalıtsal özellikleri aynı hücreler meydana getirmek.


Soru 10: Mayoz bölünmenin aşamaları doğru şekilde sıralandığında aşağıdakilerden hangisi olur?
 1. Kromozomlar ortada tek sıra halinde dizilir.
 2. DNA kendini eşler.
 3. Kromozomlar arasında parça değişimi olur.
 4. Homolog kromozomlar birbirinden ayrılır.
 5. Kardeş kromotitler birbirinden ayrılır.
A) 2-1-3-5-4
B) 2-3-1-5-4
C) 2-1-3-4-5
D) 2-3-1-4-5Soru 11: 46 kromozoma sahip bir canlının kromozom sayısının zamana göre değişimi aşağıdaki grafikte verilmiştir.

Buna göre zaman aralıklarında gerçekleşen olaylar aşağıdakilerden hangisidir?

          1.             2.              3.                4.
A) Mitoz      Mayoz       Döllenme   Mayoz
B) Mitoz      Mayoz       Mitoz         Döllenme
C) Mitoz      Döllenme  Mayoz        Mitoz
D) Mitoz      Mayoz      Döllenme    Mitoz


Soru 12: Aşağıdaki şekilde bir hücrede gerçekleşen mayoz bölünme verilmiştir.

Verilen hücrelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) I hücresi n kromozomu vardır.
B) I ve II'nin kromozom sayıları eşittir.
C) III'ün  2n kromozomu vardır.
D) III yumurta hücresi olabilir.


Soru 13: Mayoz bölünme hakkında verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Yavru hücrelerin kromozom sayıları aynıdır.
B) Oluşan hücrelerin kromozom sayısı yarıya iner.
C) Mayoz bölünme bütün hücrelerde görülür.
D) Mayoz bölünme kalıtsal çeşitliliği sağlar.


Soru 14: Aşağıda verilen olaylardan hangisi hem mayoz 1 hem de mayoz 2'de görülür?

I. Kromozomların iğ ipliklerine tutunması
II. Kromozomlar arası parça değişimi
III. Sitoplazma bölünmesinin gerçekleşmesi

A) I ve II
B) I ve III
C) II ve III
D) I, II ve III


Soru 15: Aşağıdaki şekil hücre bölünmesi sırasında gerçekleşmektedir.

Bu gerçekleşen olayla ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?

A) Mayoz 1'de görülür.
B) Kalıtsal devamlılığı sağlar.
C) Homolog kromozomlar arasında gerçekleşir.
D) Bölünme sonunda kromozomlar birbirinden ayrılır.


Soru 16: Aşağıda verilen olayların hangisi veya hangileri mayoz 2'de görülür?

I. Homolog kromozomlar birbirinden ayrılır.
II. Kardeş kromotitler birbirinden ayrılır.
III. DNA kendini eşler.
IV. Kromozom sayısı yarıya iner.

A) Yalnız II
B) II ve IV
C) I ve III
D) I, II ve IV


Soru 17: Bitkilerde mayoz bölünme sonucu aşağıdaki hücrelerden hangisi oluşur?

I. Polen
II. Yumurta
III. Sperm

A) Yalnız I
B) I ve II
C) I ve III
D) I, II ve III


Soru 18: Aşağıdaki şekilde 2n=500 kromozomlu bir hücrenin mayoz bölünme şeması verilmiştir.

Şekle göre aşağıdakilerden hangileri doğrudur?

I. K olayında homolog kromozomlar birbirinden ayrılır.
II. L olayı sonunda üreme hücreleri oluşur.
III. Bölünme sonucu oluşan III hücresinin n=250 kromozomu vardır.
IV. I ve II hücrelerinin kromozom sayıları aynıdır.

A) I ve II
B) II ve III
C) I, II ve III
D) I, II ve IV


Soru 19: Yumurta hücresi aşağıdaki olayların hangisinin sonucunda oluşur?

A) Yumurta hücrelerinin mitoz bölünme geçirmesi sonucu
B) Yumurta ana hücrelerinin mayoz bölünme sonucu
C) Yumurta ana hücresinin mitoz bölünmesi sonucu
D) Yumurta hücresinin mayoz bölünmesi sonucu


Soru 20: 2n=48 kromozoma sahip sperm ana hücresi ardı ardına 2 mitoz, 1 mayoz bölünme geçiriyor. Bölünme sonucu oluşan hücrelerin sayısı ve kromozomu nedir?

A) n=24 kromozomlu 16 hücre
B)  2n=48 kromozomlu 8 hücre
C) n=24 kromozomlu 8 hücre
D) n=24 kromozomlu 6 hücre


Soru 21: Ömür aşağıdaki tabloda verilen hücreleri mitoz-mayoz görülmelerine göre X ile işaretlemiştir.
Ömür yaptığı etkinlikte her doğru işaretlemede 10 puan alırken, yanlış işaretlemede ise 5 puan silinecektir.
Buna göre Ömür etkinlik sonunda kaç puan alır?

A) 20
B) 25
C) 30
D) 35


Soru 22: Çiftçi Ömer bey dut ağacı yetiştirmektedir. Bahçesinde kaliteli siyah dut ağacı vardır. Bu ağaçla aynı özellikte dut ağaçları yetiştirecektir. Bunun için iki farklı yöntem seçmiştir.


I. Dut ağacının bir yıllık sürgün dallarından alarak köklendirme yapmıştır.
II. Dut meyvesinden aldığı tohumları çimlendirmiştir.

Ömer beyin elde ettiği yeni bitkilerden hangileri istediği verimde olacaktır?

A) I. yöntem başarılı olacaktır, çünkü dut ağacı mitoz bölünme ile çoğalmıştır.
B) II. yöntem başarılı olacaktır, çünkü dut ağacının sadece mayozla çoğalabilir.
C) I. yöntem başarılı olacaktır, alınan dallar mayoz ile çoğalmıştır.
D) II. yöntem başarılı olacaktır, mayozla oluşan çekirdek daha verimlidir.


Soru 23: Mitoz bölünme kalıtsal devamlılığı sağlarken, mayoz bölünme tür içerisinde kalıtsal çeşitliliği sağlar. Mayoz bölünmede kalıtsal çeşitliliğin oluşmasını sağlayan sebep aşağıdakilerden hangisinde en iyi açıklanmıştır?

A) DNA'nın kendini eşlemesi
B) Homolog kromozomlar arasında parça değişiminin olması
C) Homolog kromozomların birbirinden ayrılması
D) Kromozomların kardeş kromotitlere ayrılması


Soru 24: Mayoz bölünme sonucunda kromozom sayısı yarıya iner. Mayoz bölünmede kromozom sayısının yarıya inmeseydi aşağıdaki durumlardan hangisi ile karşılaşılırdı?

A) Kalıtsal çeşitlilik sağlanmazdı.
B) Mayoz bölünme sonucu fazla hücre oluşmazdı.
C) Nesiller boyu kromozom sayısı sabit kalmazdı.
D) Gelişmiş yapıdaki canlılar oluşurdu.


Soru 25: Aşağıda verilen hücre bölünmesinde gerçekleşen olaylardan hangisi sadece mayoz 1'de görülür?

A) Kardeş kromotitlerin zıt kutuplara çekilmesi
B) Sitoplazma bölünmesi
C) Kromozomların iğ ipliklerine tutulması
D) Homolog kromozomların birbirinden ayrılması


Soru 26: Bir canlı türünde kromozom sayılarının nesiller boyunca sabit kalmasını sağlayan olaylar sırası ile aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?

A) Mayoz bölünme - mitoz bölünme
B) Mitoz bölünme - mayoz bölünme
C) Mayoz bölünme - döllenme
D) Mitoz bölünme - döllenme


Soru 27: Bir hücre çeşitli bölünmeler sonucunda n=32 kromozoma sahip 16 hücre oluşturmuştur.
Bu hücreler aşağıdaki hücre bölünmelerinden hangilerini sırası ile gerçekleşebilir?

A) 1 mayoz, 2 mitoz bölünme
B) 4 mitoz bölünme
C) 2 mitoz, 1 mayoz bölünme
D) 2 mayoz bölünme


Soru 28: Zeynep, aşağıdaki şekilde mitoz ve mayoz bölünmenin özelliklerinin yazılacağı venn şeması yapmıştır.
Şemadaki bölgelere hangisini yazabilir?

I. X kalıtsal yapı değişmez.
II. Y DNA kendini bir kez eşler
III. Z Oluşan hücrelerin kromozom sayısı farklıdır

A) I ve II
B) I ve III
C) II ve III
D) I, II ve III


Soru 29: Aşağıda mayoz hücre bölünmelerinin aşamaları verilmiştir.

Bu aşamalarla ilgili olarak verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) I. aşamasında homolog kromozomlar birbirinden ayrılmaktadır.
B) II. aşamada kardeş kromotidler birbirinden ayrılmaktadır.
C) I. aşamada kromozom sayısının yarıya inmektedir.
D) II. aşama sonunda oluşan hücrelerin kromozom sayısı ana hücre ile aynıdır.


Soru 30: 
Yukarıda mayoz bölünme sırasında gerçekleşen olaylar şekilde verilmiştir.
Bu bölünme ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Mayoz 1 aşamasında kromozom sayısı yarıya inmiştir.
B) Mayoz 1 aşamasında parça değişimi gerçekleşmiştir.
C) Mayoz 2 aşamasına geçildiğinde DNA kendini eşlemiştir.
D) Mayoz 2 sonunda genetik çeşitlilik kazanmış hücreler meydana gelmiştir.
Diğer Konular


Bu Sayfayı Yazdır

27 yorum:

 1. Mükemmel site❤❤❤

  YanıtlaSil
 2. Yanıtlar
  1. Mayoz bölünme tek hücreli canlılarda görülmez

   Sil
  2. İlk yorumu senin yapmış olman başarını arttırmıyor

   Sil
  3. Doğru söylemiş ama mayoz tek hücreli canlılarda görülmez;))

   Sil
  4. Soru doğru mitoz bölünme sayesinde tek hücreli canlılar ürer

   Sil
  5. Bence çok güzel bir site ben çok beğendim

   Sil
 3. TEK HÜCRELİ CANLILARDA MİTOZ BÖLÜNME GÖRÜLÜR AMİP GİBİ TEK HÜCRELİLERDE

  YanıtlaSil
 4. Bir soru yanliş 3 soru

  YanıtlaSil
 5. son soru yanlış mayoz bölünmede DNA kendin 2 kez eşler

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Mayoz bölünmede 1 kez eşler.Mayoz1 de sadece

   Sil
  2. Çok güzel sorulardı

   Sil
 6. Bu test harika konuyu anlamam için çok yardımcı oldu.

  YanıtlaSil
 7. Teşekkürler okul açık oldugu zaman fen hocamız da bu siteyi açıyo

  YanıtlaSil
 8. yarıya yarıya bu test bu zor yoksa benmi dersi anlamamışım

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Test çok kolay bence sen anlamamışsın sanas tavsiyem video izle , tekrar et tekrardan çünkü bu konu çok önemli lisede bunların devamını görüceğiz

   Sil
  2. Biraz zor bu arada bende zorlandım

   Sil
 9. cevap anahtarına nasıl ulaşabilirim kopya çekicemde hgyefe

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. sorunun altında cevap yazıyo ona tıkla açılıyo cevap iyi kopya çekmeler kdjnaskjfnkw

   Sil
  2. Altında yaziyo

   Sil
 10. BENCE GÜZE BİR BİYOLOJİ TESTİ KONUYU DAHA İYİ ANLAMAMI SAĞLADI

  YanıtlaSil
 11. Ben çok beğendim çoğu doğru çıktı çok yardımcı oldu

  YanıtlaSil
 12. DJDFEFIAJFIIDA20.11.2022 23:49

  Çok güzel sorular çok yardımcı oluyor teşekkürler

  YanıtlaSil
 13. Guzel sorulardı

  YanıtlaSil
 14. Güzel test sağol admin

  YanıtlaSil
 15. Test gerçekten çok iyi baya konuyu anlamamıza yardımcı olduğunu düşünüyorum ben biraz zorlandım yinede güzel

  YanıtlaSil