7.Sınıf Hücre Konu Anlatımı - fenbilim.net

En Son

Sadece Fen Bilimleri

2023/10/10

7.Sınıf Hücre Konu Anlatımı

<== 7.Sınıf Konularına geri dön
Ortaokul 7.SINIF ==> 2. Ünite: Hücre ve Bölünmeler ==> Hücre

Kazanımlar

F.7.2.1. Hücre
Önerilen Süre: 6 ders saati
Konu / Kavramlar: Hücre, bitki ve hayvan hücresi arasındaki benzerlik ve farklılıklar, dokular, hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisi, DNA, gen, kromozom
F.7.2.1.1. Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır.
a. Hücrenin temel kısımları için sadece hücre zarı, sitoplazma ve çekirdek verilir.
b. Hücre organellerinin ayrıntılı yapıları verilmeden sadece isim ve görevlerine değinilir.
c. DNA, gen ve kromozom kavramları arasındaki ilişkiden bahsedilir.
F.7.2.1.2. Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır.
Bilimsel bilgilerin kesin olmayıp değişebileceği ve gelişebileceği vurgulanır.
F.7.2.1.3. Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar.
Hücre-doku-organ-sistem-organizma kavramlarının tanımlarına ve aralarındaki ilişkilere değinilir.

KONU: Hücre


Canlıların canlılık özelliğini gösteren en küçük yapıtaşına hücre denir.

 • Canlıların vücudu hücrelerden oluştur.
 • Hücreler canlıdır.
 • Kendi başına yaşam özelliği gösterir.


Canlıda meydana gelen yaşamsal olaylar ( Solunum, boşaltım, büyüme ) hücrelerle gerçekleşir.
Hücreler çıplak gözle görülemez, mikroskop denilen araçlarla gözlenebilir.

Hücrenin Temel Kısımları
Hücre üç temel kısımdan meydana gelir.
Bunlar dıştan içe doğru hücre zarı, sitoplazma ve çekirdektir.
A- Hücre Zarı


Hücreyi dış etkilere karşı korur.
Esnek bir yapısı vardır, üzerinde geçitler (Por) bulunur.
Porlar aracılığı ile madde alışverişi yapar, seçici geçirgendir.
Her maddeyi içeri almaz veya dışarı çıkarmaz.
Yapısı protein, yağ ve karbonhidrattan oluşur.


Hücre zarının özellikleri

 • Hücreye şekil verir.
 • Hücreyi dış etkilerden korur.
 • Hücrenin madde alışverişini kontrol eder.
 • Hücrenin dağılmasını engeller.
 • Canlıdır.

Hücre Duvarı (Çeperi)


Hücre zarının etrafını saran sert ve dayanıklı bir yapıdır.
Bitki hücrelerinde bulunur.
Bakteri ve mantarlarda da bulunmaktadır.

 • Hayvan hücrelerinde bulunmaz.
 • Hücre zarının etrafını sarar.
 • Bitkiye dayanıklılık sağlar.
 • Bitkiyi iç ve dış etkilere karşı korur.
 • Genellikle selülozdan yapılmıştır.
 • Hücre duvarı tam geçirgendir.
 • Cansızdır.


B- Sitoplazma


Hücre zarı ile çekirdek arasını doldurur, yumurta akı kıvamındadır.
Yarı saydam ve akışkandır.
Yapısının çok büyük bir kısmı sudur.
Yaşamsal olaylar sitoplazmada gerçekleşir.
Solunum, boşaltım, sindirim, madde sentezi (üretimi), enerji üretimi, beslenme olayları gerçekleştirilir.
Yaşamsal olayların gerçekleştiği yapılara organel adı verilir.
Sitoplazma içerisinde enzimler, hormonlar, mineraller, karbonhidratlar, yağlar ve proteinler bulunur.


Hücre içerisinde bulunan organeller

1. Endoplazmik Retikulum


Endoplazmik Retikulum


Hücrenin içini ağ gibi saran kanal sistemidir.
Hücre içine maddelerin taşınmasını sağlar.
Bir ülkedeki karayollarına benzer.
Bazı maddelerin sentezlenmesinde (üretilmesinde) ve depolanmasında görevlidir.


2. Golgi Cisimciği (Aygıtı)


Golgi Cisimciği

Salgı maddelerinin üretilmesini, kesecikler halinde paketlenmesi sağlar.
Salgı üreten hücrelerde normalden fazla bulunur.
Tükürük bezi, ter bezi, süt bezi, deri golgi cisimciğinin fazla olduğu yerlerdir.
Çiçekli bitkilerde bal özü salgılanmasını gerçekleştirir.


3. Mitokondri


Mitokondri

Besin ve oksijeni yakarak hücre için gerekli enerjiyi üretir.
Hücrenin enerji santralleridir.
Enerji tüketiminin fazla olduğu yerlerde mitokondri sayısı da fazladır.
Sinir, kas, karaciğer hücrelerinde fazlaca bulunur.


4. Lizozom

Lizozom
Hücre içindeki maddelerin sindirilmesini sağlar.
Büyük yapılı besinleri küçük parçalara ayırır.
Yaşlanmış dokuları, kurbağa larvasının kuyruğunu, mikropları yok eder.
Hayvan hücrelerinde ve ilkel (gelişmemiş) bitki hücrelerinde bulunur.


5. Ribozom


Ribozom
Bütün hücrelerde bulunur.(Virüsler hariç)
En küçük organeldir.
Proteinlerin üretimini sağlar.
Protein üretiminin fazla olduğu yerlerde ribozom sayısı fazladır.
Genç hücrelerde, karaciğer ve salgı bezlerinde fazla bulunur.


6. Sentrozom (Sentriyoller)


Sentrozom 


Sentrozom çiftler halinde bulunur.
Sentrozom iki sentriyolden oluşur.
Hücre bölünmesinde görevlidir.
Hayvan hücrelerinde ve gelişmemiş (ilkel) bitki hücrelerinde bulunur.


7. Koful

Koful
Hücrede depo görevini görür.
Besin maddeleri, artık maddeler ya da atık maddeler bulunabilir.
Hayvan hücresinde küçük, bitki hücresinde büyük yapılıdır.


8. Plastit

Bitki hücresinde bulunur.
Kloroplast, kromoplast ve lökoplast çeşitleri vardır.

a- Kloroplast

Kloroplast

Kloroplast yeşil renklidir. Fotosentez yaparak besin ve oksijen üretir.
Besin ve oksijeni de diğer canlılar kullanır. Yalnızca bitkinin yeşil olan yerlerinde bulunur. İçerisinde çok sayıda klorofil vardır.

 b- Kromoplast
Bitkilerin sarı, kırmızı ve turuncu renkte olmasını sağlar.
Bitkilerin kök, çiçek, tohum ve meyve kısımlarında bulunur.c- Lökoplast
Lökoplast renksizdir.
Nişasta, yağ ve protein depolar.
Bitkinin ışık görmeyen kök, tohum ve yumrusunda bulunur.


C- Çekirdek


Çekirdek hücrenin ortasında yer alan yönetici kısımdır.
Hücrenin yaşamsal faaliyetleri buradan denetlenir ve yönetilir.
Bakterilerde çekirdek bulunmaz.
Bakterilerde kalıtım maddesi (DNA) sitoplazma içinde dağınık olarak bulunur.
 • Olgunlaşmış alyuvar hücrelerinde çekirdek bulunmaz.
 • Çizgili kas hücrelerinde ise birden fazla çekirdek bulunur.Kromozom

Hücre bölünmesi sırasında DNA'nın kısalıp kalınlaşarak kromozomu oluşturur.
Her canlının kendine özgü kromozom sayısı vardır.
 • Kromozom sayısı canlının gelişmişliğini göstermez.
 • Kromozom sayısının aynı olması canlıların benzerliğini (akrabalığını) göstermez.

DNA

Hücrenin yönetici molekülü DNA'dır.
Yapısı çift iplikli ve sarmal şeklindedir.


Gen

DNA'nın üzerindeki görev birimi gendir.
Canlının göz rengi, ten rengi, cinsiyeti, kan grubu genler tarafından ortaya çıkar.


Hücre > Kromozom > DNA > Gen > Nükleotid


Bitki ve Hayvan Hücresi Arasındaki Farklılıklar


 1. Bitki hücresinde kloroplast vardır, hayvan hücresinde yoktur.
 2. Bitki hücresinde hücre duvarı vardır, hayvan hücresinde yoktur.
 3. Hayvan hücresinde sentrozom vardır, gelişmiş bitki hücresinde yoktur.
 4. Bitki hücresinde koful büyük ve az sayıdadır, hayvan hücresinde küçük ve fazladır.
 5. Bitki hücresi köşelidir, hayvan hücresi yuvarlaktır.
 6. Gelişmiş bitki hücresinde lizozom yoktur, ilkel bitki ve hayvan hücresinde vardır.
Hücre Bilgisinin Tarihsel Gelişimi


 • Zacharias Janssen (Zakaryas Yansen) ilk mikroskobu buldu.
 • Hücreyi ilk keşfeden kişi Robert Hooke(Rabırt Huk)tur.
  Şişe mantarını incelerken küçük odaların olduğunu gördü.
  Buna içi boş oda anlamına gelen Hücre adını verdi.
 • Anton Van Leeuwenhock (Lövenhuk) mikroskopla havuz suyunu incelerken hareket eden küçük canlıları gördü.
 • Brawn bitki hücresinin çekirdeğini buldu.
 • Purkinje, Schwann ve Mohl  hücre içindeki canlı yapıya sitoplazma adını verdiler.
 • Rudolf Virchow (Rudolf virşov ) hücre teorisine son şeklini vermiştir.
 • Ernst Ruska elektron mikroskobunu buldu. 
 • Ayrıntılı bilgi için tıklayınız


Hücre teorisi nedir

1. Bütün canlılar bir ya da birden fazla hücreden oluşur.
2. Hücre canlının en küçük yapı birimidir.
3. Hücreler bölünerek çoğalır.

Hücre çekirdeği bulunan canlılara (Gelişmiş hücreler) ökaryot hücre denir. Bitki, insan, hayvan, mantar, amip, öglena paramesyum bu çeşittir.

Hücre çekirdeği bulunmayan canlılara (İlkel hücreler) prokaryot hücre denir. Bakteriler prokaryottur. Bakterilerde mitokondri, endoplazmik retikulum, golgi cisimciği, kloroplast organelleri yoktur.


Hücreden Organizmaya

Çok hücreli canlılarda hücreler bir arada bulunur. Aynı yapı ve görevde bulunan hücreler dokuyu oluşturur. Dokuların yapı ve görevi aynı değildir. Bitkisel ve hayvansal dokular da birbirinden farklıdır. Dokular bir araya gelerek organları, organlar bir araya gelerek sistemleri, sistemler de organizma(canlı) oluşturur.Hücreden organizmaya basitten karmaşığa doğru sıralanışı
Hücre → Doku → Organ → Sistem → OrganizmaSorular

Soru 1: Aşağıdaki yapılardan hangisi hücredeki yaşamsal faaliyetleri yöneten ve kalıtsal maddelerin bulunduğu yerdir?
A) Çekirdek
B) Ribozom
C) Sitoplazma
D) Hücre zarı
Soru 2: Aşağıdaki hücre kısımlarından hangisi hücrenin madde alışverişini kontrol eden, seçici geçirgenlik özelliği vardır?
A) Lizozom
B) Hücre duvarı
C) Endoplazmik retikulum
D) Hücre zarı
Soru 3: Aşağıdakilerden hangisi tüm hücreler için ortaktır?
A) Hücre duvarı bulundurma
B) Ribozom bulundurma
C) Sentrozom bulundurma
D) Kloroplast bulundurma

Soru 4: Tabloya göre aşağıdaki canlılarla ilgili olarak hangi yorum yapılamaz?

Tür Kromozom Sayısı
 İnsan 46
 Güvercin 16
 Eğrelti otu 500
 Soğan 16
 Moli Balığı 46
 Deniz yıldızı 94

A) Farklı tür canlıların kromozom sayısı farklı olabilir.
B) Bitki ve hayvan türlerinin kromozom sayısı aynı olabilir.
C) Canlıların kromozom sayısı gelişmişliği hakkında bilgi vermez
D) Aynı tür canlıların kromozom sayısı farklı olur.


Hücre Konu Anlatımı İndirDiğer Konular
Bu Sayfayı Yazdır

32 yorum:

 1. Bu siteyi çok beğendim çok sağ olsunlar

  YanıtlaSil
 2. çok güzel ama ilkel ve gelişmiş hücreyi bulamadım yine de elinize sağlık

  YanıtlaSil
 3. bu siteyi fen öğretmenim bize önermişti daha doğrusus öğretmenim derste bu siteden yrdım almış ve bu konuları bu siteden yardım alarak bize anlatmıştı bende bakayım dedim beğendim ve tüm sınıf arkadaşlarıma önerdim şahsen bu siteden allah razı olsun elimden geldiği kadar herkese önerdim ve önerneye devam ediyorum herkese iyi dersler diliyorum allah dualarınızı kabul etsin tabi benimde byyyssss

  YanıtlaSil
 4. çıktı alıp bu bitürlü alışamadığım konuya çalışıyorum yardımcı oldu hocamız da buradan işliyor zaten çok faydalı oldu özellikle görseller

  YanıtlaSil
 5. BİZİM HOCALARIMIZ BİZE BURDAN YAZI VERİYOR GERÇEKTEN HARİKA BİR SİTE HERKESE TAVSİYE EDRİM HATTA BU SİTENİN MATEMATİK,TÜRKÇE,SOSYAL,İNGİLİZCE GİBİ DERSLER İÇİNDE BÖYLE BİR SİTE AÇABİLİRSİNİZ

  YanıtlaSil
 6. güzel bir site fen sınavında isallah isime yarar

  YanıtlaSil
 7. Çok iyi bir site sınava buradan çalıştım inşallah iyi bir not alırım

  YanıtlaSil
 8. fena değildi okuyarak falan baya ezberlersin konuyu tabii ek olarak biraz test çözmek gerekiyor

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. bilgisayarın varsa not defteri indir özet yaz hatırladıklarını ve bol kitap okuyup video izle
   tavsiye olsun ben de işe yarıyor

   Sil
 9. öğretmelerim burdan ödev veriyi bende açıp burdan bakıyom iyi bir site ben sevdim

  YanıtlaSil
 10. kralsın inşallah 100 alırım <3

  YanıtlaSil
 11. merhaba bu siteye ait testleriniz var mı yoksada pdf şeklinde hazırlar mısınız rica etsem bana destekseniz yorumuma yanıt vermeyi unutmayın

  YanıtlaSil
 12. Güzel Bir site tavsiye ederim =)

  YanıtlaSil
 13. çok iyi bir site

  YanıtlaSil
 14. Güzel bir site Fen yazılım için çalışacağım Umarım işime yarar.

  YanıtlaSil
 15. Merhaba öncelikle siteniz harika 🤩 ama iPad’imde üstünde değişiklik yapmama izin vermiyor sahibinin parolası diyor acaba bu şifre nedir

  YanıtlaSil
 16. Bu siteyi Göktan adlı fen Bilimleri hocam önerdi kendisine teşekkür edeiyorum

  YanıtlaSil
 17. 2 sene sonra LGSvar 😄😄

  YanıtlaSil
 18. çok iyi bir site

  YanıtlaSil
 19. Denemem var bugün çok çalıştım inşallah yüksek alırım 🤲🏻

  YanıtlaSil
 20. Çok güzel bir site

  YanıtlaSil
 21. gerçekten çok güzel görselle anlatıyo sonra soru çok iyi

  YanıtlaSil
 22. sınav için buradan çalışanlar yoruma yazsın bende sınava çalıştım notumu buraya yazarım çok güzel ve açıklayıcı bundan sonra hep buradan çalışacağim

  YanıtlaSil
 23. bence gayet başarılı teşekkür ederim

  YanıtlaSil