7.Sınıf Hücre Konu Anlatımı - fenbilim.net

En Son

Sadece Fen Bilimleri

2019/09/30

7.Sınıf Hücre Konu Anlatımı

<== 7.Sınıf Konularına geri dön
Ortaokul 7.SINIF ==> 2. Ünite: Hücre ve Bölünmeler ==> Hücre

Kazanımlar

F.7.2.1. Hücre
Önerilen Süre: 6 ders saati
Konu / Kavramlar: Hücre, bitki ve hayvan hücresi arasındaki benzerlik ve farklılıklar, dokular, hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisi, DNA, gen, kromozom
F.7.2.1.1. Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır.
a. Hücrenin temel kısımları için sadece hücre zarı, sitoplazma ve çekirdek verilir.
b. Hücre organellerinin ayrıntılı yapıları verilmeden sadece isim ve görevlerine değinilir.
c. DNA, gen ve kromozom kavramları arasındaki ilişkiden bahsedilir.
F.7.2.1.2. Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır.
Bilimsel bilgilerin kesin olmayıp değişebileceği ve gelişebileceği vurgulanır.
F.7.2.1.3. Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar.
Hücre-doku-organ-sistem-organizma kavramlarının tanımlarına ve aralarındaki ilişkilere değinilir.

KONU: Hücre


Canlıların canlılık özelliğini gösteren en küçük yapıtaşına hücre denir.

 • Canlıların vücudu hücrelerden oluştur.
 • Hücreler canlıdır.
 • Kendi başına yaşam özelliği gösterir.


Canlıda meydana gelen yaşamsal olaylar ( Solunum, boşaltım, büyüme ) hücrelerle gerçekleşir.
Hücreler çıplak gözle görülemez, mikroskop denilen araçlarla gözlenebilir.

Hücrenin Temel Kısımları
Hücre üç temel kısımdan meydana gelir.
Bunlar dıştan içe doğru hücre zarı, sitoplazma ve çekirdektir.
A- Hücre Zarı


Hücreyi dış etkilere karşı korur.
Esnek bir yapısı vardır, üzerinde geçitler (Por) bulunur.
Porlar aracılığı ile madde alışverişi yapar, seçici geçirgendir.
Her maddeyi içeri almaz veya dışarı çıkarmaz.
Yapısı protein, yağ ve karbonhidrattan oluşur.


Hücre zarının özellikleri

 • Hücreye şekil verir.
 • Hücreyi dış etkilerden korur.
 • Hücrenin madde alışverişini kontrol eder.
 • Hücrenin dağılmasını engeller.
 • Canlıdır.

Hücre duvarı


Hücre zarının etrafını saran sert ve dayanıklı bir yapıdır.
Bitki hücrelerinde bulunur.
Bakteri ve mantarlarda da bulunmaktadır.

 • Hayvan hücrelerinde bulunmaz.
 • Hücre zarının etrafını sarar.
 • Bitkiye dayanıklılık sağlar.
 • Bitkiyi iç ve dış etkilere karşı korur.
 • Genellikle selülozdan yapılmıştır.
 • Hücre duvarı tam geçirgendir.
 • Cansızdır.


B- Sitoplazma


Hücre zarı ile çekirdek arasını doldurur, yumurta akı kıvamındadır.
Yarı saydam ve akışkandır.
Yapısının çok büyük bir kısmı sudur.
Yaşamsal olaylar sitoplazmada gerçekleşir.
Solunum, boşaltım, sindirim, madde sentezi (üretimi), enerji üretimi, beslenme olayları gerçekleştirilir.
Yaşamsal olayların gerçekleştiği yapılara organel adı verilir.
Sitoplazma içerisinde enzimler, hormonlar, mineraller, karbonhidratlar, yağlar ve proteinler bulunur.


Hücre içerisinde bulunan organeller

1. Endoplazmik Retikulum


Endoplazmik Retikulum


Hücrenin içini ağ gibi saran kanal sistemidir.
Hücre içine maddelerin taşınmasını sağlar.
Bir ülkedeki karayollarına benzer.
Bazı maddelerin sentezlenmesinde (üretilmesinde) ve depolanmasında görevlidir.


2. Golgi Cisimciği


Golgi Cisimciği

Salgı maddelerinin üretilmesini, kesecikler halinde paketlenmesi sağlar.
Salgı üreten hücrelerde normalden fazla bulunur.
Tükürük bezi, ter bezi, süt bezi, deri golgi cisimciğinin fazla olduğu yerlerdir.
Çiçekli bitkilerde bal özü salgılanmasını gerçekleştirir.


3. Mitokondri


Mitokondri

Besin ve oksijeni yakarak hücre için gerekli enerjiyi üretir.
Hücrenin enerji santralleridir.
Enerji tüketiminin fazla olduğu yerlerde mitokondri sayısı da fazladır.
Sinir, kas, karaciğer hücrelerinde fazlaca bulunur.


4. Lizozom

Lizozom
Hücre içindeki maddelerin sindirilmesini sağlar.
Büyük yapılı besinleri küçük parçalara ayırır.
Yaşlanmış dokuları, kurbağa larvasının kuyruğunu, mikropları yok eder.
Hayvan hücrelerinde ve ilkel (gelişmemiş) bitki hücrelerinde bulunur.


5. Ribozom


Ribozom
Bütün hücrelerde bulunur.(Virüsler hariç)
En küçük organeldir.
Proteinlerin üretimini sağlar.
Protein üretiminin fazla olduğu yerlerde ribozom sayısı fazladır.
Genç hücrelerde, karaciğer ve salgı bezlerinde fazla bulunur.


6. Sentrozom (Sentriyoller)


Sentrozom 


Sentrozom çiftler halinde bulunur.
Sentrozom iki sentriyolden oluşur.
Hücre bölünmesinde görevlidir.
Hayvan hücrelerinde ve gelişmemiş (ilkel) bitki hücrelerinde bulunur.


7. Koful

Koful
Hücrede depo görevini görür.
Besin maddeleri, artık maddeler ya da atık maddeler bulunabilir.
Hayvan hücresinde küçük, bitki hücresinde büyük yapılıdır.


8. Plastit

Bitki hücresinde bulunur.
Kloroplast, kromoplast ve lökoplast çeşitleri vardır.

a- Kloroplast

Kloroplast

Kloroplast yeşil renklidir. Fotosentez yaparak besin ve oksijen üretir.
Besin ve oksijeni de diğer canlılar kullanır. Yalnızca bitkinin yeşil olan yerlerinde bulunur. İçerisinde çok sayıda klorofil vardır.

 b- Kromoplast
Bitkilerin sarı, kırmızı ve turuncu renkte olmasını sağlar.
Bitkilerin kök, çiçek, tohum ve meyve kısımlarında bulunur.c- Lökoplast
Lökoplast renksizdir.
Nişasta, yağ ve protein depolar.
Bitkinin ışık görmeyen kök, tohum ve yumrusunda bulunur.


C- Çekirdek


Çekirdek hücrenin ortasında yer alan yönetici kısımdır.
Hücrenin yaşamsal faaliyetleri buradan denetlenir ve yönetilir.
Bakterilerde çekirdek bulunmaz.
Bakterilerde kalıtım maddesi (DNA) sitoplazma içinde dağınık olarak bulunur.
 • Olgunlaşmış alyuvar hücrelerinde çekirdek bulunmaz.
 • Çizgili kas hücrelerinde ise birden fazla çekirdek bulunur.Kromozom

Hücre bölünmesi sırasında DNA'nın kısalıp kalınlaşarak kromozomu oluşturur.
Her canlının kendine özgü kromozom sayısı vardır.
 • Kromozom sayısı canlının gelişmişliğini göstermez.
 • Kromozom sayısının aynı olması canlıların benzerliğini (akrabalığını) göstermez.

DNA

Hücrenin yönetici molekülü DNA'dır.
Yapısı çift iplikli ve sarmal şeklindedir.


Gen

DNA'nın üzerindeki görev birimi gendir.
Canlının göz rengi, ten rengi, cinsiyeti, kan grubu genler tarafından ortaya çıkar.


Hücre > Kromozom > DNA > Gen > Nükleotid


Bitki ve Hayvan Hücresi Arasındaki Farklılıklar


 1. Bitki hücresinde kloroplast vardır, hayvan hücresinde yoktur.
 2. Bitki hücresinde hücre duvarı vardır, hayvan hücresinde yoktur.
 3. Hayvan hücresinde sentrozom vardır, bitki hücresinde yoktur.
 4. Bitki hücresinde koful büyük ve az sayıdadır, hayvan hücresinde küçük ve fazladır.
 5. Bitki hücresi köşelidir, hayvan hücresi yuvarlaktır.
 6. Gelişmiş bitki hücresinde lizozom yoktur, ilkel bitki ve hayvan hücresinde vardır.
Hücre Bilgisinin Tarihsel Gelişimi


 • Zacharias Janssen (Zakaryas Yansen) ilk mikroskobu buldu.
 • Hücreyi ilk keşfeden kişi Robert Hooke(Rabırt Huk)tur.
  Şişe mantarını incelerken küçük odaların olduğunu gördü.
  Buna içi boş oda anlamına gelen Hücre adını verdi.
 • Anton Van Leeuwenhock (Lövenhuk) mikroskopla havuz suyunu incelerken hareket eden küçük canlıları gördü.
 • Brawn bitki hücresinin çekirdeğini buldu.
 • Purkinje, Schwann ve Mohl  hücre içindeki canlı yapıya sitoplazma adını verdiler.
 • Rudolf Virchow (Rudolf virşov ) hücre teorisine son şeklini vermiştir.
 • Siemens elektron mikroskobunu buldu. 
 • Ayrıntılı bilgi için tıklayınız


Hücre teorisi nedir

1. Bütün canlılar bir ya da birden fazla hücreden oluşur.
2. Hücre canlının en küçük yapı birimidir.
3. Hücreler bölünerek çoğalır.

Hücre çekirdeği bulunan canlılara (Gelişmiş hücreler) ökaryot hücre denir. Bitki, insan, hayvan, mantar, amip, öglena paramesyum bu çeşittir.

Hücre çekirdeği bulunmayan canlılara (İlkel hücreler) prokaryot hücre denir. Bakteriler prokaryottur. Bakterilerde mitokondri, endoplazmik retikulum, golgi cisimciği, kloroplast organelleri yoktur.


Hücreden Organizmaya

Çok hücreli canlılarda hücreler bir arada bulunur. Aynı yapı ve görevde bulunan hücreler dokuyu oluşturur. Dokuların yapı ve görevi aynı değildir. Bitkisel ve hayvansal dokular da birbirinden farklıdır. Dokular bir araya gelerek organları, organlar bir araya gelerek sistemleri, sistemler de organizma(canlı) oluşturur.Hücreden organizmaya basitten karmaşığa doğru sıralanışı
Hücre → Doku → Organ → Sistem → OrganizmaSorular

Soru 1: Aşağıdaki yapılardan hangisi hücredeki yaşamsal faaliyetleri yöneten ve kalıtsal maddelerin bulunduğu yerdir?
A) Çekirdek
B) Ribozom
C) Sitoplazma
D) Hücre zarı
Soru 2: Aşağıdaki hücre kısımlarından hangisi hücrenin madde alışverişini kontrol eden, seçici geçirgenlik özelliği vardır?
A) Lizozom
B) Hücre duvarı
C) Endoplazmik retikulum
D) Hücre zarı
Soru 3: Aşağıdakilerden hangisi tüm hücreler için ortaktır?
A) Hücre duvarı bulundurma
B) Ribozom bulundurma
C) Sentrozom bulundurma
D) Kloroplast bulundurma

Soru 4: Tabloya göre aşağıdaki canlılarla ilgili olarak hangi yorum yapılamaz?

Tür Kromozom Sayısı
 İnsan 46
 Güvercin 16
 Eğrelti otu 500
 Soğan 16
 Moli Balığı 46
 Deniz yıldızı 94

A) Farklı tür canlıların kromozom sayısı farklı olabilir.
B) Bitki ve hayvan türlerinin kromozom sayısı aynı olabilir.
C) Canlıların kromozom sayısı gelişmişliği hakkında bilgi vermez
D) Aynı tür canlıların kromozom sayısı farklı olur.


Hücre Konu Anlatımı İndir


Diğer KonularBu Sayfayı Yazdır

73 yorum:

 1. bu site bana çok yardımcı oldu teşekkürler

  YanıtlayınSil
  Yanıtlar
  1. testi çözdüysen fark etmişsindir 2. sorunun cevabı yanlış

   Sil
  2. AYNEN YAV ÇEKMEK İÇİN OYLE YAPMIŞ

   Sil
  3. banada çok yardımcı Oldu Teşekkürler

   Sil
  4. Bencede teşekkür ederiz

   Sil
  5. teşekkürler özet çıkarmama yardım cı oldu sağ olun

   Sil
  6. BENCE GÜZEL ELİNİZE SAĞLIK

   Sil
  7. ellerinize sağlık

   Sil
 2. Tarık Safa22.09.2016 21:43

  çok iyiiiiiii özet çıkarmama yardımcı oldu

  YanıtlayınSil
 3. herkeze tavsiye ederim çok güzel

  YanıtlayınSil
 4. bana çok yardımcı oldu tşk

  YanıtlayınSil
 5. konu anlatımlı güzel arkadaşlarıma da tavsiye edilir

  YanıtlayınSil
 6. çok güzel bir site teşekkürler

  YanıtlayınSil
 7. Cok guzeldi çok saolun :)

  YanıtlayınSil
 8. cok tessekkürler

  YanıtlayınSil
 9. cok güzel site kim yaptiysa helal olsun

  YanıtlayınSil
 10. Bence çok güzel . Kim yaptıysa ellerine sağlık .

  YanıtlayınSil
 11. çok süper teşekkür ederim

  YanıtlayınSil
 12. site çok güzel ama test varmı

  YanıtlayınSil
 13. test yokmu ^^-

  YanıtlayınSil
 14. çok saolun çok işime yaradı tşk :D :D :D

  YanıtlayınSil
 15. Yarın sınav var bakalım işime yarayacakmı?:D

  YanıtlayınSil
 16. Çalışırsan yarayacaktır

  YanıtlayınSil
 17. Çok beğendim yapanın ellerine sağlık sınavım çok güzel geçecek inşallah çok çalıştım.

  YanıtlayınSil
 18. Bu kadar guzel bi site kurdugunuz ve bu kadar guzl bir şekilde sundugunuz için tebrik ve teşekkur ederim...

  YanıtlayınSil
 19. Hrika bir site:)
  Slayt hazırlamama yardımcı oldu

  YanıtlayınSil
 20. hasan book3.07.2017 16:34

  çokkkkk iyi ya site

  YanıtlayınSil
 21. Iyi bir site ama konu ilk başta zor geliyor.

  YanıtlayınSil
 22. Her şeyin kapitalist düşünceyle ele alındığı bir dünyada bilgiyi ücretsiz olarak paylaşmanız takdire şayandır. Sizlere teşekkür ediyor ve hizmetlerinizin devamını temenni ediyorum.

  YanıtlayınSil
 23. efsane siteeeeeee

  YanıtlayınSil
 24. elinize saglık

  YanıtlayınSil
 25. Arkadaşlar ben hep bu siteden bakıyorum bulamadıklarını sizlere öneririm bu siteyi yapanların ellerinden öperim allah sizlerin ne muradı var ise onu versin

  YanıtlayınSil
 26. super bir site hazarorman faceden ekleyin

  YanıtlayınSil
 27. yanlış! lizozom hayvan hücresinde de bulunmaz mı?

  YanıtlayınSil
  Yanıtlar
  1. Geçen sene MEB kitabına göre lizozom hayvan hücrelerinde bulunur.
   Bu seneki özel kitabında her ikisinde de bulunur yazıyor.

   Sil
  2. Bitkide fito lizozom var ama hayvanda lizozom.

   Sil
 28. hocam bu konuların tümü şu anki meb kitaplarıyla uyuşuyormu ?
  güncelleme yapıyor musunuz?
  ben yeni öğretmenimde bakıyorum arada sitenize tam konularada hakim değilim . birde meb kitapları internettede yok çok sıkıntı çekiyorum

  YanıtlayınSil
  Yanıtlar
  1. Güncelleme yapıyorum. Meb kitabı ile uyumlu fakat bu sene ki özel yayın evi ile Meb kitabı uyuşmuyor. Örnek verecek olursak Meb kitabında 4 çeşit kemik var derken özel yayın evi 3 çeşit vermiş. Meb kitabında Lizozom bitki ve hayvan hücresi arasındaki farklardan birisi alırken özel yayın evi almamış.
   Bu nedenle kafa karışıklığı olabiliyor.

   Sil
 29. çok güzel bir site teşekkür ederim.Ellerinize sağlık:)

  YanıtlayınSil
 30. sevdim fakat bilgi yoğunluğu yok abicim

  YanıtlayınSil
 31. Çok işimi gördü süper bir site🖒👌

  YanıtlayınSil
 32. Bence çok iyi. Fakat test soruları biraz daha fazla olabilir. Teşekkürler.

  YanıtlayınSil
 33. Kurduğunuz site gayet güzel ben normalde daha çok konu anlatımlı videolardan hoşlanıyordum ancak bu site bana çok yardımcı oldu teşekkür ederim bu arada keşke bu konuyu anlatırken yanına ek olarak kromozom veya dna koysaydınız daha güzel olurdu belki ama gayretiniz ve başarınız için sağolun

  YanıtlayınSil
 34. tşk güzel olmuş yarın sınavım var inşallah 100 alırım bu lafım sizin içinde geçerli

  YanıtlayınSil
 35. Projemden 99 aldım hoca 1 puana razı olmadı :(

  YanıtlayınSil
 36. Çok işime yaradı.Çok teşekkürler sayfayı yapan kişiye :)

  YanıtlayınSil
 37. fen dersine full burdan çalışıyorum çok iyi

  YanıtlayınSil
 38. Çok güzel anlatılmış. Teşekkür ediyorum.

  YanıtlayınSil
 39. çok güzel bir site çok faydalı oldu

  YanıtlayınSil
 40. DNAyı da yazarsanız süper olur ayrıca mikroskobun gelişmesi ve bilim adamları ile ilgili özet çıkarmam gerek bu eksikleri tamam layık lütfen ni arada çoook sağolun çok işime yarıyor😊

  YanıtlayınSil
 41. yarın sınavım var .
  ALLAH (C.C) HEPİMİZE AKIL FİKİR VE YÜKSEK NOT VERSİN AMİN :

  YanıtlayınSil
 42. Bu siteyi çok beğendim çok sağ olsunlar

  YanıtlayınSil
 43. çıktı alıp bu bitürlü alışamadığım konuya çalışıyorum yardımcı oldu hocamız da buradan işliyor zaten çok faydalı oldu özellikle görseller

  YanıtlayınSil
 44. BİZİM HOCALARIMIZ BİZE BURDAN YAZI VERİYOR GERÇEKTEN HARİKA BİR SİTE HERKESE TAVSİYE EDRİM HATTA BU SİTENİN MATEMATİK,TÜRKÇE,SOSYAL,İNGİLİZCE GİBİ DERSLER İÇİNDE BÖYLE BİR SİTE AÇABİLİRSİNİZ

  YanıtlayınSil