5.Sınıf Biyoçeşitlilik Test - fenbilim.net

En Son

Sadece Fen Bilimleri

2023/01/31

5.Sınıf Biyoçeşitlilik Test

<== 5.Sınıf Testlerine Geri Git

5.Sınıf Biyoçeşitlilik Test Soruları ve Cevapları

5.Sınıf Fen Bilimleri Dersi "Biyoçeşitlilik" Konusu Test soruları ve cevaplarıdır.
Soru sayısı: 40


Soru 1: Biyoçeşitlilik hakkında verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Biyoçeşitlilik bir ülkenin milli sermayesidir.
B) Ülkemiz biyoçeşitlilik bakımından zengindir.
C) Biyoçeşitlilik, o bölgedeki doğal yaşamın devamı açısından önemlidir.
D) Bir bitki türünün sayısının fazla olması biyoçeşitliliğin fazla olmasını sağlar.


Soru 2: Aşağıdaki canlılardan hangisi nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıyadır?

A) Moa
B) Dinozor
C) Akdeniz foku
D) Güvercin


Soru 3: Aşağıdaki davranışlardan hangisi biyoçeşitliliği tehdit eder?

A) Hayvanların yumurtlama döneminde avlanması
B) Ağaçlandırma çalışmasının yapılması
C) Nesli tükenmekte olan hayvanların koruma altına alınması
D) Sulak alanların koruma altına alınması


Soru 4: Bir bölgede yaşayan canlı türlerinin sayı ve çeşitçe zenginliğine ...................... denir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

A) Yaşam alanı
B) Bitki türü
C) Doğal yaşam
D) Biyoçeşitlilik


Soru 5: Aşağıdaki canlılardan hangisinin nesli tükenmiştir?

A) Aslan
B) Kelaynak kuşu
C) Mamut
D) Ceylan


Soru 6: Aşağıdakilerden hangisi biyoçeşitliliği tehdit eden faktörlerden biri değildir?

A) Aşırı nüfus artışı
B) Fabrika bacalarına filtre takılması
C) Çayır ve otlak alanların aşırı otlatılması
D) Sulak alanların kurutulması


Soru 7: Aşağıdaki metne en uygun başlık aşağıdakilerden hangisi olmalıdır?
...................................
Ülkemizde 500'den fazla özel yaşam alanı vardır.
10.000'den fazla bitki, 400'den fazla kuş, 500'den fazla balık, 100.000'den fazla omurgasız hayvan bulunmaktadır.

A) Ülkemizdeki bitki sayısı
B) Ülkemizde bulunan canlılar
C) Ülkemizin biyolojik çeşitliliği
D) Ülkemizde doğal yaşam alanı


Soru 8: Aşağıdakilerden hangisi bir bölgede yaşayan canlı çeşitliliğini azaltır?

A) Uygun iklim şartları
B) Bol besin bulunması
C) Sanayileşmenin az olması
D) Turizm faaliyetlerinin artması


Soru 9: Aşağıdaki canlılardan hangisinin nesli dünyada tükenmiştir?

A) Panda
B) Zürafa
C) Anadolu Aslanı
D) Bizon


Soru 10: Aşağıdaki canlılardan hangisinin nesli ülkemizde tükenmiştir?

A) Leylek
B) Fil
C) Kelaynak kuşu
D) Deniz kaplumbağası


Soru 11: Aşağıdaki canlılardan kaç tanesinin nesli ülkemizde tükenme tehlikesi ile karşı karşıyadır?
 • İnek
 • Akdeniz foku
 • Karga
 • Anadolu parsı
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4


Soru 12: Aşağıdakilerden hangisi biyoçeşitliliği olumlu etkiler?

A) Orman yangınları
B) İnsan nüfusundaki artış
C) Tarımda zirai ilaçların kullanılması
D) İnsanların bilinçlendirilmesi


Soru 13: Biyoçeşitlilikle ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Bir türe ait canlı sayısı arttıkça biyoçeşitlilik de artar.
B) Biyoçeşitlilik ülke ekonomisini olumlu etkiler.
C) Ülkemizin coğrafi koşulları biyoçeşitliliği artırmıştır.
D) Biyoçeşitlilik doğal bir zenginliktir.


Soru 14: Aşağıdaki bitkilerden hangisi ülkemizde nesli tükenme tehlikesi ile karşı karşıyadır?

A) İğde
B) Taflan
C) Yonca
D) Kardelen


Soru 15: Aşağıdaki hayvanlardan hangisinin nesli yok olmamıştır?

A) Dinozor
B) Mamut
C) Tazmanya kurdu
D) Tazmanya canavarı


Soru 16: Aşağıdaki yapılan faaliyetlerden hangisi biyoçeşitliliği artırmaz?

A) Ağaçlandırma çalışmalarının yapılması
B) İlaç yapımında doğadaki bitkilerin toplanması
C) Erozyonla mücadele edilmesi
D) Sulak alanların korunması


Soru 17: Aşağıdaki canlılardan hangisi bir zamanlar ülkemizde yaşamamıştır?

A) Asya fili
B) Kunduz
C) Tazmanya kaplanı
D) Yakalı toy kuşu


Soru 18: Bir bölgede yaşayan yerli tür canlılara endemik tür denir.
Buna göre aşağıdaki canlılardan hangisi ülkemizin endemik türü değildir?

A) Ankara keçisi
B) Kangal köpeği
C) Van kedisi
D) Gül bitkisi


Soru 19: Aşağıdaki canlı türlerinden hangisi ülkemizde nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıyadır?

A) Van kedisi
B) Denizli horozu
C) Salep
D) Ankara tavşanı


Soru 20: Aşağıdakilerden hangisi ülkemize ait biyoçeşitlilik değildir?

A) Avokado
B) Hünnap
C) Taflan
D) Muşmula (Döngel)


Soru 21: Biyoçeşitlilik endüstri ve sağlık alanlarında yararları vardır. Aşağıda verilenlerden hangileri bu alanlarda sağlanan faydalarından birisi değildir?

A) Kauçuk ağaçlarından lastik üretilmesi
B) Ağaçlardan kağıt üretilmesi
C) Pamuğun sağlık ve tekstil alanında kullanılması
D) Ormanların erozyonu önlemesi


Soru 22: Aşağıdaki canlılardan hangisi ülkemize ait bir biyoçeşitlilik değildir?

A) Boz ayı
B) Fil
C) Muz ağacı
D) Hamsi


Soru 23: Aşağıda verilenlerden hangileri biyoçeşitliliğe etki eden faktörlerdendir?
I. Bölgenin iklimi
II. Yeryüzü şekilleri
III. Toprağın yapısı

A) I ve II
B) II ve III
C) I ve III
D) I, II ve III


Soru 24: Aşağıda verilen hayvanlardan hangisi ülkemize ait bir biyoçeşitlilik değildir?

A) Ankara kedisi
B) Denizli horozu
C) Kutup ayısı
D) Kangal köpeği


Soru 25: Aşağıda verilen etkenlerden hangileri canlıların neslinin tükenmesine neden olmaz?

A) Doğal afetler
B) Sulak alanların korunması
C) Çevre kirliliği
D) Orman yangınları


Soru 26: Dinozorların 65 milyon yıl önce nesillerinin tükendiği tahmin edilmektedir. Dinozorların nesillerinin tükenmesinin sebebi aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A) Doğal afetler
B) Çevre kirliliği
C) İnsanların aşırı avlaması
D) Diğer canlılar tarafından tüketilmesi


Soru 27: Ülkemizde doğal denge her geçen gün bozulmaktadır. Bu sebeple canlı türlerinin bir kısmının nesli yok olmuştur. Aşağıda verilenlerden hangileri canlıların neslinin yok olmasına neden olmaz?

A) Su kaynaklarının korunması
B) Doğal kaynaklardan fazlaca yararlanma
C) Plansız şehirleşme
D) Sanayileşme


Soru 28: Aşağıdakilerden hangisi hayvanların neslinin tükenmesi için alınan bir önlemdir?

I. Hayvanların üreme döneminde av yasaklarının getirilmesi
II. Milli parkların artırılması
III. Zararlı hayvanlara yönelik sürek avı yapılması

A) I ve II
B) I ve III
C) II ve III
D) I, II ve III


Soru 29: Aşağıda verilenlerden hangisi bitkilerin biyoçeşitliliğinin katkısı içerisinde yer almaz?

A) Odun ham maddesi olarak kullanılır.
B) İlaç yapımında kullanılır
C) Besin ihtiyacımızı karşılar
D) Plastik ürünlerin üretimini sağlar


Soru 30: Hayvanlar, aşırı avlanma, doğal yaşam alanların yok olması, ormanların tahrip olması gibi nedenlerle  azalmıştır. Aşağıdakilerden hangisi ülkemizde nesli devam eden hayvanlardandır?

A) Kafkas öküzü
B) Kunduz
C) Alabalık
D) Anadolu leoparı


Soru 31: Aşağıdaki yaşam alanlarından hangisinde biyoçeşitliliğin diğerlerinden daha az olması beklenir?

A) Çöl
B) Yağmur ormanı
C) Deniz
D) Göl


Soru 32: Aşağıda verilenlerden hangisi Dünya'da biyoçeşitliliği tehdit eden faktörlerden biridir?

A) Avlanma için yasak getirilmesi
B) Doğal alanların yerleşime açılması
C) Doğal su kaynaklarının korunması
D) Küresel ısınmaya karşı insanların bilinçlendirilmesi


Soru 33: Ormanların yok olması aşağıda verilenlerden hangilerine neden olmaz?

A) Canlı sayısının azalması
B) İklim değişikliği
C) Ekonomik kayıplar
D) Fosil yakıt kullanımında azalma


Soru 34: Aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Akdeniz foku nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıyadır.
B) Karetta karetta turizm faaliyetleri sonucu nesilleri tükenmiştir.
C) Anadolu parsının ülkemizde nesli tükenmiştir.
D) Salep yapımında kullanılan orkideler koruma altına alınmıştır.


Soru 35: Aşağıda biyoçeşitliliğin azalmasına sebep olan faktörlerden hangisi diğerlerinden farklıdır?

A) Volkanik patlamalar
B) Küresel ısınma
C) Aşırı nüfus artışı
D) Ormanların tarım alanlarına dönüştürülmesi


Soru 36: Aşağıdaki canlı türünden hangisi ülkemizde nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıyadır.
A) Kurt
B) Ayı
C) Sincap
D) Alageyik


Soru 37: Aşağıdaki grafikte bir gölde yaşayan canlı türlerinin sayısının yıllara göre dağılımı verilmiştir.
Grafiğe göre aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılabilir?

A) Gölde yaşayan canlı türü artmıştır.
B) Gölde çevre kirliliği artmış olabilir.
C) Göldeki biyoçeşitlilik artmıştır.
D) Gölde canlıların yaşam şartları iyileşmiştir.


Soru 38: Aşağıdaki canlılardan hangisi ülkemizde nesli tükenmesine rağmen dünyada nesli devam etmektedir?

A) Ceylan
B) Sülün
C) Kunduz
D) Hazar kaplanı


Soru 39: Aşağıdaki canlılardan hangisinin nesli tükenme tehlikesinde olduğu için korunma altına alınmıştır?

A) Panda
B) Mamut
C) Hamsi
D) Serçe


Soru 40: Ülkemizde biyoçeşitliliğin fazla olmasının nedeni olabilir?

I. Dört mevsimin yaşanması
II. Üç tarafı denizlerle çevrili olması
III. Farklı yüzey şekillerinin olması

A) I ve II
B) II ve III
C) I ve III
D) I, II ve III

5.Sınıf Biyoçeşitlilik Test PDF İndir


Diğer Konular
Bu Sayfayı Yazdır

6 yorum:

 1. AYN HATA YOOOKKK

  YanıtlaSil
 2. Hep aynı sorular nesli tükenmek ile karşı karşıyadır. 😠😠

  YanıtlaSil
 3. 37.soruda cevap b olacakmış ama hangisi olabilir diyor olamaz deseydi doğru olacaktı lütfen bakınız

  YanıtlaSil
 4. bence test çok basitti

  YanıtlaSil
 5. bayagi uzun bi testmis. ama guzel :)

  YanıtlaSil