5.Sınıf İnsan ve Çevre İlişkisi Test - fenbilim.net

En Son

Sadece Fen Bilimleri

2023/01/31

5.Sınıf İnsan ve Çevre İlişkisi Test

<== 5.Sınıf Testlerine Geri Git

5.Sınıf İnsan ve Çevre İlişkisi Test

5.Sınıf Fen Bilimleri Dersi "İnsan ve Çevre İlişkisi" Konusu Test soruları ve cevaplarıdır.
Soru sayısı: 36


Soru 1: İnsan ve çevre ilişkisi konusunda araştırma yapan öğrencinin hazırladığı panoya aşağıdakilerden hangisini asması uygun olmaz?

A) Küresel ısınma sonucu iklimlerin değişmesi
B) Toprak kirliliğinin artması
C) Asit yağmurlarının meydana gelmesi
D) Bilimsel çalışmalar sonucu teknolojik gelişmeler


Soru 2: Aşağıdakilerden hangisi hava kirliliğine neden olmaz?

A) Egzoz dumanları
B) Fabrika bacalarından çıkan gazlar
C) Soba bacalarından çıkan gazlar
D) Fotosentez sonucu oluşan gazlar


Soru 3: Aşağıdakilerden hangisi toprak kirliliğine neden olmaz?

A) Atık piller
B) Ağaç yaprakları
C) Plastik ürünler
D) Suni gübreler


Soru 4: Aşağıdakilerden hangisi hava kirliliğini artırır?

A) Kalitesiz kömür kullanımı
B) Fabrika bacalarına filtre takılması
C) Kömür yerine doğal gaz kullanılması
D) Ağaçlandırma çalışmalarının yapılması


Soru 5: Aşağıdakilerden hangisinin yapılması çevre kirliliğini azaltmaz?

A) Toplu taşıma araçlarının kullanılması
B) Geri dönüşüme önem verilmesi
C) Fosil yakıtların kullanımının artırılması
D) Temiz enerji kaynaklarının kullanımının artırılması


Soru 6: Aşağıda verilenlerden hangisi kirlilik çeşidi değildir?

A) Hava kirliliği
B) Toprak kirliliği
C) Ev kirliliği
D) Su kirliliği


Soru 7: Aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Savaşlar çevre kirliliğine neden olur.
B) Çevre kirlilikleri kısa sürede temizlenebilir.
C) Çevre canlı ve cansızlardan oluşur.
D) Çevre kirliliğinden bütün canlılar zarar görür.


Soru 8: Canlıların içerisinde yaşadıkları ortama ................. denir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

A) Çevre
B) Biyoçeşitlilik
C) Doğa
D) Ev


Soru 9: Aşağıdakilerden hangisi çevre sorunlarından biri değildir?

A) Plansız kentleşme
B) Aşırı nüfus artışı
C) Bitki sayısındaki artış
D) Doğal kaynakların aşırı tüketilmesi


Soru 10: Aşağıdaki atıklardan hangisi toprak kirliliğine neden olmaz?

A) Ölü ağaç gövdesi
B) Toprağa atılan pil
C) Zirai ilaçlar
D) Yapay gübreler


Soru 11: Aşağıdaki resimde gösterilen olay hangi çeşit kirliliğe neden olmaktadır?


A) Su kirliliği
B) Hava kirliliği
C) Toprak kirliliği
D) Işık kirliliği


Soru 12: Toprak kirliliği ile ilgili olarak aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Doğal gübre kullanımı toprak kirliliğine neden olmaz.
B) Fabrika atıkları toprak kirliğine neden olur.
C) Toprak kirliliği zamanla beraber tamamen yok olur
D) Nükleer kazalar toprak kirliliği oluşturur.


Soru 13: Su kirliğini ile ilgili verilen bilgilerden hangisi doğrudur?

A) Su kirliliği yalnızca suda yaşayan canlıları etkiler.
B) Okyanuslarda su kirliliği oluşmaz.
C) Su kirliliğinin en büyük sebebi doğal afetlerdir.
D) Petrol kuyularından sızan ham petrol su kirliliğine neden olur.


Soru 14: Ülkemizde sanayileşmenin fazla olduğu yerlerde çevre kirliliği artmıştır.
Sanayileşmeden kaynaklanan çevre kirliliği en çok hangi bölgemizde görülmektedir?

A) Marmara bölgesi
B) Ege Bölgesi
C) İç Anadolu Bölgesi
D) Karadeniz bölgesi


Soru 15: Aşağıdakilerden hangisi çevreyi oluşturan cansız varlıklardan biri değildir?

A) Toprak
B) Hava
C) Bakteriler
D) Su


Soru 16: Aşağıdakilerden hangisi su kirliliğinin oluşmasını engellemek için alınabilecek tedbirlerden birisi değildir?

A) Sanayi atıklarının denize boşalmadan önce arıtmadan geçirilmesi
B) Kimyasal atıkların sulara karışmasının önlenmesi
C) Kanalizasyon sularının arıtılması
D) Tarım ilaçları şişelerinin toprağa gömülmesi


Soru 17: Aşağıdaki yakıtlardan hangisi daha az hava kirliliğine neden olur?

A) Doğal gaz
B) Linyit kömürü
C) Taş kömürü
D) LPG (Likit Petrol Gazı)


Soru 18: Aşağıdaki canlılardan hangisi çevreye en çok zarar vermektedir?

A) İnsan
B) Aslan
C) Yılan
D) Timsah


Soru 19: Aşağıdakilerden hangisi doğal çevrenin korunması için yapılmalıdır?

A) Orman alanları kesilerek beş yıldızlı oteller yapılmalıdır.
B) Sulak alanları kurutarak daha fazla tarım alanı oluşturulmalıdır.
C) Doğal çevre kendi haline bırakılmalıdır.
D) Daha fazla ürün elde etmek için zirai ilaç, gübre ve hormon kullanılmalıdır.


Soru 20: Aşağıdakilerden hangisi hava kirliliğinin sonuçlarından birisi değildir?

A) Asit yağmurlarının yağması
B) İnsanlarda astım, bronşit, kanser gibi hastalıkların artması
C) Küresel ısınmanın artması
D) Havadaki karbondioksit miktarının azalması

Soru 21: Aşağıdaki olaylardan hangisi hava kirliliği oluşturmaz?

A) Yanardağ patlaması
B) Orman yangınları
C) Fosil yakıtlar yanması
D) Tabiat parklarının yapılması


Soru 22: Aşağıdakilerden hangisi çevre sorunlarını önlemek amacı ile yapılmıştır?

I. Fabrika bacalarına filtre takmak
II. Suni gübre kullanımını artırmak
III. Sıvı atıkların arıtılmasını sağlamak

A) I ve II
B) I ve III
C) II ve III
D) I, II ve III


Soru 23: Aşağıdaki yapılan uygulamalardan hangisi çevre kirliliğini azaltmaz?

A) Pet şişelerin geri dönüşüm kutularına atılması
B) Meyve kabuklarının toprağa gömülmesi
C) Sanayileşmenin artması
D) Fabrika bacalarına filtre takılması


Soru 24: Aşağıda verilenlerden hangisi hava kirliliğine neden olmaz?

A) Fabrika bacalarına filtre takılması
B) Araçların egzozlarından çıkan gazlar
C) Orman yangınlarının meydana gelmesi
D) Evlerde kalitesiz yakıt kullanılması


Soru 25: Aşağıda verilenlerden hangileri toprak kirliliğine neden olmaz?

A) Sanayi kuruluşlarının atıkları
B) Tarımda kullanılan ilaçlar
C) Doğal gübreler
D) Toprağa atılan piller


Soru 26: Çin'in Pekin kentinde insanlar günlük yaşamlarında sürekli maske takmak zorunda kalmaktadırlar.

Pekin'de meydana gelen hava kirliliğinin sebebi aşağıdakilerden hangileri olabilir?
I. Nüfusun fazla olması
II. Plansız şehirleşme
III. Motorlu taşıtlardan çıkan egzoz gazları

A) I ve II
B) II ve III
C) I ve III
D) I, II ve III


Soru 27: Hava kirliliğinde en büyük paya sahip olanlardan birisi de motorlu taşıtlardır. Motorlu taşıtlarla yapılacak aşağıdaki düzenlemelerden hangisi hava kirliliğini azaltmaz?

A) Araç motorlarının bakımının yaptırılması
B) Toplu taşıma araçlarının kullanımının azaltılması
C) Trafiğe çıkacak araçlara tek ve çift plaka uygulaması yapılması
D) Elektrikli motorların tercih edilmesi


Soru 28: Aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Aşırı gübre kullanımı toprak kirliliğine neden olur.
B) Cam plastik pil gibi atıklar toprakta kirliliğe neden olur.
C) Atık maddeler yakılarak kirlilik azaltılabilir.
D) Ormanların artırılması hava kirliliğini azaltır.


Soru 29: İnsanların çevreye verdiği zararlar kendisine tekrar geri dönüş yapmaktadır. Aşağıda verilenlerden hangileri insan kaynaklı çevre problemidir?

I. Su kaynakların kirlenmesi
II. Hava kirliliğinin artması
III. Ozon tabakasının delinmesi

A) II ve III
B) I ve II
C) I ve III
D) I, II ve III


Soru 30: Aşağıda verilenlerden hangisi toprak kirliliğine karşı alınabilecek bir tedbirdir?

A) Toprağı kirletecek plastiklerin okyanuslara bırakılması
B) Evsel atıkların geri dönüşümünün yapılması
C) Pillerin çok derin kuyulara gömülmesi
D) Sanayi tesislerinin yerleşim yeri dışarısına yapılması


Soru 31: Fosil yakıtların yanması ile beraber atmosfere karbondioksit gazı salınır, atmosferde biriken bu zararlı gazlar Güneş ışınlarının tutulmasına neden olur. Buna sera etkisi denilmektedir. Sera etkisi nedeniyle Dünya sıcaklığında artış gerçekleşir.

Sera etkisi ile aşağıda verilenlerden hangileri gerçekleşebilir?

I. Kutuplardaki buzulların erimesi
II. Doğal afetlerde artış meydana gelmesi
III. Daha sıcak yaz mevsimlerinin yaşanması

A) I ve II
B) I ve III
C) II ve III
D) I, II ve III


Soru 32: Güneş etrafına faydalı ışınlar yaymakla beraber zararlı ışınlar da yaymaktadır. Güneş'ten yayılan zararlı ışınlar Dünya'ya ulaşmadan tutulur. Bu sayede Dünya'da yaşayan canlılar zarar görmez. Dünya'yı çevreleyen bu tabaka hakkında verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Bu tabakanın adı ozon tabakasıdır.
B) Bu tabakanın olmaması canlılara zarar verir.
C) Bu tabaka Güneş'ten gelen bütün ışınları engeller.
D) Bu tabakada oluşan hasar onarılabilir.


Soru 33: İnsanların yaşamsal faaliyetleri sonucu çevre kirliliği meydana gelebilmektedir. Aşağıda verilenlerden hangisi bu tür bir çevre kirliliği değildir?

A) Sanayi atıklarının suları kirletmesi
B) Evlerde kullanılan kalitesiz yakıtların havayı kirletmesi
C) Yanardağ patlaması sonucu zehirli gaz ve küllerin havaya yayılması
D) Fabrikalardan salınan gazların havayı kirletmesi


Soru 34: Aşağıda verilenlerden hangisi çevre kirliliğinin sonuçlarından değildir?

A) Oluşan zehirli gazlar akciğer kanserine neden olur.
B) Temiz su bulunamaması sonucu bulaşıcı hastalıklar artar.
C) Ormanların yok olması nedeniyle oksijen miktarı azalır.
D) Şehirlerde plansız kentleşmenin yapılması


Soru 35: Çevre sorunlarının çözümünde insanlara çok büyük bir rol düşmektedir. Aşağıda yapılan faaliyetlerden hangileri çevre sorunlarının çözümüne yönelik bir çalışmalardır?

I. Okul bahçesine çöp kovaları koyarak öğrencilerin çöpleri buraya atmalarının sağlanması.
II. Bitmiş pillerin toplanarak geri dönüşümünün sağlanması.
III. Sonbaharda ağaçlardan dökülen yaprakların toplanması için çalışma yapılması.

A) I ve II
B) I ve III
C) II ve III
D) I, II ve III


Soru 36: Çevre kirliliği hava, su ve toprakta meydana gelebilmektedir. Aşağıda verilen olayların hangisinde farklı bir çevre kirliliği meydana gelir?

A) Atık yağların lavaboya dökülmesi
B) Kömürün yanması sonucu havaya zehirli gazların salınması
C) Petrol tankerinden kaza sonucu petrolün denize yayılması
D) Çamaşırların yıkanması sonucu oluşan suların kanalizasyona karışması


5.Sınıf İnsan ve Çevre İlişkisi Test PDF İndir

Diğer Konular
Bu Sayfayı Yazdır

1 yorum: