8.Sınıf Elektrik Yükleri ve Elektriklenme Test - fenbilim.net

En Son

Sadece Fen Bilimleri

2018/03/25

8.Sınıf Elektrik Yükleri ve Elektriklenme Test

<== 8.Sınıf Testlerine Geri Git

8.Sınıf Elektrik Yükleri ve Elektriklenme Test 

8.Sınıf Fen Bilimleri Dersi "Elektrik Yükleri ve Elektriklenme" Konusu Test soruları ve cevaplarıdır.
Soru sayısı: 30

Soru 1: Aşağıdakilerden hangisi elektriklenme çeşidi değildir?

A) Sürtünme ile elektriklenme
B) Dokunma ile elektriklenme
C) Çarpma ile elektriklenme
D) Etki ile elektriklenme


Soru 2: Elektrik yüklerinin bir cisimden başka bir cisme geçerek birikmesine ................... denir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

A) Dokunma
B) Elektriklenme
C) Nötr cisim
D) Elektrik yükü


Soru 3: Aşağıdaki yüklerden hangisi birbirini iter?

A) + ve +
B) + ve -
C) - ve nötr
D) + ve nötr


Soru 4: Aşağıdaki maddeler hangi elektrik yükü ile yüklüdür?


        I.                  II.              III.
A) Negatif         Nötr          Pozitif
B) Negatif         Pozitif       Nötr       
C) Pozitif          Negatif      Nötr
D) Nötr             Pozitif       Negatif


Soru 5: Elektriklenme ile ilgili aşağıdaki verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Cam çubuk ipek kumaşa sürtüldüğünde, cam + yüklü olur.
B) Plastik çubuk yünlü kumaşa sürtüldüğünde plastik çubuk - yüklü olur.
C) Negatif yük alan cisim - yüklü olur.
D) Pozitif yük alan cisim + yülü olur.


Soru 6: Şişmiş bir balon yünlü kumaşa sürtülüyor.
Balon küçük kağıt parçalarını çektiği görülüyor.
Bu deneyle ilgili olarak aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılamaz?

A) Balondan yünlü kumaşa yük geçişi olmuştur.
B) Balon negatif yüklüdür.
C) Yünlü kumaş pozitif yüklüdür.
D) Balon nötr olan kağıt parçalarını çekmiştir.


Soru 7: Elektriklenme ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Cisimlerin elektriklenmesi elektronların hareketi ile gerçekleşir.
B) Nötr cisim elektron kaybettiğinde pozitif yüklü olur.
C) Nötr cisim elektron aldığında negatif yüklü olur.
D) Nötr cisimde negatif yük bulunmaz.


Soru 8: Yünlü kazağımızı çıkartırken küçük kıvılcımlar ve çıtırtı sesleri duyulur.
Bu olayı sebebi nedir?

A) Kazak elektrik üretmiştir.
B) Kazağın üzerinde elektrik yükleri birikmiştir.
C) Kazak ısı alışverişi yapmıştır.
D) Kazak elektrik iletkenidir.


Soru 9: Aşağıdaki olayların hangisinin elektriklenme ile ilişkisi yoktur?

A) Otomobile binerken elimizi kapıya dokundurduğumuzda elektrik çarpması
B) Yıldırım ve şimşek olayları
C) Fişe takılan televizyonun çalışması
D) Saçımızı tararken tarağın saç tellerini çekmesi


Soru 10: Yünlü kumaş ile ebonit çubuk sürtülüyor. İpekli kumaşla cam çubuk sürtülüyor.
Bu cisimlerin elektrik yüklerinden hangisi yanlıştır?

A) Cam çubuk pozitif
B) Yünlü kumaş negatif
C) İpek kumaş negatif
D) Ebonit çubuk negatif


Soru 11: Aşağıdakilerden hangisi sürtünme ile elektrik yüklerini üzerinde tutamaz?

A) Yün kumaş
B) İpek kumaş
C) Demir çubuk
D) Cam çubuk


Soru 12: Aşağıdaki olaylardan hangisi elektriklenme sonucu meydana gelmez?

A) Yıldırım düşmesi
B) Saçımızı taradığımızda saçın kabarması
C) İpek kumaşa sürtülen cam çubuğun nötr cismi çekmesi
D) Mıknatısın toplu iğneleri çekmesi


Soru 13: Başlangıçta nötr olan ebonit çubuk ve yünlü kumaş sürtünme ile elektrikleniyor.
Yapılan bu deneyle ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangileri doğrudur?

I. Yün kumaş ve ebonit çubuk zıt yükle yüklenir.
II. Yünlü kumaş üzerindeki pozitif yük kadar ebonit çubukta negatif yük olur.
III. Bütün cisimleri sürtünme ile elektriklenir.

A) I ve II
B) I ve III
C) II ve III
D) I. II ve III


Soru 14: İletken ve nötr bir cisim aşağıda verilen işlemlerden hangileri ile elektrik yükü ile yüklenebilir?

A) Yünlü kumaşla sürtünme ile elektriklenerek
B) Negatif yüklü ebonit çubuğa dokundurularak
C) Nötr iletken tele dokundurularak
D) Pozitif yüklü cam çubuğa yaklaştırılarak


Soru 15: Elektriklenme günlük hayatımızda birçok teknolojik aracın çalışmasında kullanılmaktadır.
Aşağıda verilen araçlardan hangisi elektriklenme olayı ile çalışmaktadır?

A) Fotokopi makinesi
B) Buzdolabı
C) Elektrik motoru
D) Elektrikli ısıtıcı


Soru 16: Elektriklenmenin günlük yaşamımızda olumlu ve olumsuz etkileri vardır.
Elektriklenme sonucu bazı kazalar da meydana gelmektedir.
Aşağıda verilen olaylardan hangileri elektriklenmeye bağlı olarak meydana gelmiştir?

I. Yıldırımın zarar vermesini engellemek için paratoner kullanılması
II. Petrol tankerlerinin yük boşaltması sırasında topraklanması
III. Cep telefonu tamircilerinin elektrostatik bileklik kullanması

A) I ve II
B) I ve III
C) II ve III
D) I. II ve III


Soru 17: Aşağıda verilen olayların hangisi topraklamaya örnek verilemez?

A) Hastane ameliyathanelerinin zemininin iletken maddelerle kaplanması
B) LPG'li otomobillerin dolumu sırasında araca kablo bağlanması
C) Paratonerin iletken bir tel ile toprağa bağlanması
D) Fabrika bacalarına toz tutan filtrenin takılması


Soru 18: Aşağıda verilen cümledeki boşluklara uygun kelimeler yazıldığında hangi seçenekteki kelime açıkta kalır?

* Topraklanan cisimlerin hepsi ................ olur.
* Cam çubuk ipek kumaşa sürtüldüğünde ................... yüklü olur.
* Aynı elektrik yükü ile yüklü cisimler birbirini .............

A) Çeker
B) Pozitif
C) Nötr
D) İter


Soru 19: Yalıtkan ayaklar üzerinde iletken L ve M cisimleri birbirine temas etmektedir.
+ yüklü K küresi şekildeki gibi yaklaştırıldığında L ve M cisimlerinin yükleri aşağıdakilerden hangisi gibi olur?

A) L negatif, M nötr
B) L negatif, M negatif
C) L pozitif, M pozitif
D) L negatif, M pozitif


Soru 20: Aşağıdaki şekilde K ve L cismi yalıtkan iplerle tavana asılmıştır.
K ve L cismi arasında gerçekleşen etkileşim şekilde olduğuna göre, K ve L cisimlerinin yükleri aşağıdakilerden hangisi gibi olabilir?

I. K (+), L (-)
II. K (-), L (+)
III. K (-), L (nötr)
IV. K (nötr), L (nötr)

A) I ve II
B) I, II, III
C) II ve III
D) I, II, III ve IV


Soru 21: Aşağıdaki şekildeki X ve Y küreleri birbirine doğru hareket etmektedir.
Küreler birbirine temas ettikten sonra son yükleri aşağıdakilerden hangisi olamaz?

     X              Y
A) Nötr         Nötr
B) +              +
C) +              -
D) -              -


Soru 22: Yalıtkan ayaklar üzerinde bulunan iletken ve nötr A, B ve C cisimleri birbiri ile temas halindedir.

Şekildeki negatif yüklü K küresi yaklaştırıldığında A, B ve C cisimlerinin yükleri aşağıdaki seçeneklerden hangisindeki gibi olur?

         A                  B                C
A) Pozitif          Nötr           Negatif
B) Pozitif          Pozitif        Negatif
C) Negatif        Pozitif         Pozitif
D) Pozitif         Negatif        Pozitif


Soru 23: Sürtünme ile elektriklenme hakkında verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Sürtünme ile elektriklenen cisimler negatif yük hareketi ile elektriklenir.
B) Sürtünen cisimler birbiri ile eşit ve zıt yükle yüklenirler.
C) Sürtünme ile elektriklenme de negatif yüke sadece ebonit çubuk sahip olabilir.
D) Pozitif yüklü cisim negatif yük bakımından fakirdir.


Soru 24: L çubuğu K kumaşına sürtülerek elektriklenmesi sağlanıyor.
L çubuğu iletken ve bitişik M, N kürelerine dokunduruluyor.
K, L, M ve N'nin elektrik yükleri aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A) K ve M pozitif, L ve N negatif
B) K negatif, L, M, N pozitif
C) K pozitif, L, M  negatif, N nötr
D) K pozitif, L ve M negatif, N pozitif


Soru 25: Aşağıda verilen araçlardan hangisi elektriklenmenin teknolojide kullanımına örnek verilemez?

A) Yıldırımın paratonere düşmesi
B) Beyaz eşyaların boyanması
C) Parmak izinden suçluların tespiti
D) Fotokopi makinesinin çalışması


Soru 26: Aşağıda yükleri verilen cisimlerin hangileri arasında çekme kuvveti oluşur?
A) I ve II
B) II ve III
C) I ve III
D) I, II ve III


Soru 27: Aşağıda K, L, M ve N maddelerinin pozitif ve negatif yük sayıları verilmiştir.
Bu maddelerin aralarında gerçekleşecek etkileşimlerden hangileri doğru verilmiştir?

I. K ve M çeker.
II. K ve L çeker
III. L ve N çeker
IV. L ve M iter

A) I ve II
B) I ve III
C) II ve IV
D) I, II ve III


Soru 28: Yüklü K cismi ile iletken ve nötr L, M cisimleri aşağıdaki gibi değişik şekillerde bulunmaktadır.
Cisimler üzerinde gerçekleşen elektriklenmelerden hangileri doğrudur?

A) I ve II
B) II ve III
C) I ve III
D) I, II ve III


Soru 29: Aşağıdaki şekilde yük durumları bilinmeyen K, L ve M cisimleri bulunmaktadır.
* K ve L dokundurulduğunda K'dan L'ye yük geçişi oluyor.
* K ve M dokundurulduğunda yük alışverişi olmuyor.
* L ve M dokundurulduğunda M'den L'ye yük geçişi oluyor.

Verilenlere göre K, L ve M cisimlerinin hangisi veya hangileri pozitif yüklü olamaz?

A) Yalnız K
B) K ve L
C) K ve M
D) K, L ve M


Soru 30: Aşağıda verilen olayların kaçında elektriklenmeden yararlanılır?

I. Evimizdeki elektrik tesisatında topraklama hattının yapılması
II. Fotokopi makinesinde fotokopi çekilmesi
III. Hastanelere giriş yapılırken kullanılan avuç içi tarama cihazı
IV. Saça sürülen tarağın küçük kağıt parçalarını çekmesi

A) 1
B) 2
C) 3
D) 4


Bu testi PDF olarak  <--------  indir -------->Diğer KonularBu Sayfayı Yazdır

1 yorum: